Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza

II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ul. Stefana Kisielewskiego.

 

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

działka nr 1213/51 o pow. 0,0817 ha z km 1 obręb Lubliniec, opisana w Księdze Wieczystej Nr CZ1L/00058736/0 Sądu Rejonowego w Lublińcu, jako własność Gminy Lubliniec,

 

 

II. OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Lublińcu przy pomiędzy ulicami Lisowicką i Stefana Kisielewskiego. Dostęp do drogi publicznej oraz skomunikowanie z pozostałą częścią miasta - nieurządzoną drogą wewnętrzną ulicą S. Kisielewskiego do ul. M.C. Skłodowskiej. Działka posiada kształt regularny, Otoczenie stanowi zabudowa wielorodzinna, pola uprawne oraz zakłady usługowe. Podstawowe punkty handlowo-usługowe zlokalizowane są w odległości do 1 km . Centrum miasta znajduje się ok 2 km od nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży. W pobliżu znajdują się sieci infrastruktury technicznej: energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa.

 

III. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Symbol 109 MN - tereny, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

UWAGA: Powyżej opisano ogólne ustalenia m.p.z.p. z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. PADEREWSKIEGO 5 parter, pokój nr 3.

IV. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI/ MINIMALNE POSTĄPIENIE/ WYSOKOŚĆ WADIUM/ GODZINA PRZETARGU

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Cena wywoławcza

Minimalne postąpienie

Wysokość Wadium/

termin wpłaty do 13.07.2022r.

Godzina przetargu

działka nr 1213/51

pow. 0,0817 ha (817 m2)

115.000 zł

1.150 zł

11.500 zł

9:15

 

Do ceny osiągniętej w przetargu dla każdej działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT do ceny prawa własności zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

 

V. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

ul. Paderewskiego 5, Sala posiedzeń nr 11 - I piętro

w dniu 20 lipca 2022r.

I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 1 czerwca 2022r.

zakończył się dla wyżej opisanej nieruchomości wynikiem negatywnym

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Informacja o zmianie, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach.

 

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2021r., Poz. 2213 t.j.) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

VI. WARUNKI PRZETARGU

WADIUM

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Częstochowa nr 11105011421000000500966791 do dnia 13 lipca 2022r. Wysokość wadium dla poszczególnych działek określa tabela – pkt IV ogłoszenia. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy. W tytule przelewu konieczne jest wpisanie nr działki, której nabyciem oferent jest zainteresowany - pkt I ogłoszenia oraz nazwę podmiotu, który nabędzie nieruchomość w przypadku wygrania przetargu: osoba fizyczna, spółka - nazwa spółki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - nazwa firmy.

 

Wpłacone wadium podlega:

 1. zaliczeniu bez oprocentowania na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który przetarg wygra,

 2. zwrotowi bez oprocentowania pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

 3. zwrotowi bez oprocentowania wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu,

 4. przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Cena

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie przelewem, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Za zapłatę ceny uznaje się wpływ należności na wskazane w protokole konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

 

Dokumenty

W dniu przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

 1. osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych - dokument potwierdzający tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport),

 2. podmioty gospodarcze - elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

 3. pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i notarialnie poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

 4. aktualnego dokumentu z którego wynika upoważnienie przedstawiciela oferenta do jego reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu oferenta działającego przez przedstawiciela),

 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

 6. przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemną zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania - załącznik do ogłoszenia). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana,

 7. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym nieruchomości (druk do pobrania - załącznik do ogłoszenia),

 8. oświadczenie - zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Lubliniec dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego (druk do pobrania - załącznik do ogłoszenia).

 9. umowę zawartą między osobami określającą wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia. Dotyczy wpłaty łącznego wadium przez jedną osobę i przystąpienia do przetargu każdej z osób wymienionych w tytule przelewu jako pojedynczego oferenta (przykładowy druk do pobrania – załącznik do ogłoszenia),

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty sporządzenia umowy oraz opłaty wieczystoksięgowe związane z dokonaniem wpisów ponosi nabywca,

 2. Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

 3. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym,

 4. Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic,

 5. Wszelkie czynności związane z granicami nieruchomości, w tym ustalenie przebiegu granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych odbywać się będą na koszt i staraniem nabywcy,

 6. Wpłata ceny osiągniętej w przetargu musi być dokonana przed spisaniem umowy notarialnej, tak aby w dniu spisania umowy kwota była zaksięgowana na koncie Urzędu,

 7. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, będąca cudzoziemcem, w stosunku do którego ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nakłada obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, zobowiązana będzie do przedłożenia, przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

 

Informacji związanych ze zbyciem wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Lublińcu parter, pokój Nr 4, tel. (34) 3530-100 (w.127,129) e-mail: grunty@lubliniec.pl Ogłoszenie niniejsze wywieszone jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce aktualności/samorząd/nieruchomości na sprzedaż i w Biuletynie Informacji Publicznej /nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach. W prasie opublikowane jest w wersji skróconej. Informacja o ochronie danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu www.lubliniec.pl w zakładce Biuletynie Informacji Publicznej /Nieruchomości.

 

 

 

B U R M I S T R Z

 

EDWARD MANIURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubliniec, dnia 10.06.2022r.

 

 

Ogłoszenie niniejsze było wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu na parterze w dniach od ……………....2022r. do …………..…...2022r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. ul. Stefana Kisielewskiego.
Podmiot udostępniający informację:UM Lubliniec
Informację opublikował:Jola Pluta
Data publikacji:15.06.2022 14:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jola Pluta
Data aktualizacji:15.06.2022 14:47