Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Lublińcu zlokalizowany jest w budynkach przy ul. Paderewskiego 5 (budynek główny) oraz Paderewskiego 7a (Centrum Obsługi Mieszkańców).

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Paderewskiego 7a:

 • z ciągu pieszego przed budynkiem istnieje możliwość bezpośredniego wjazdu wózkiem do Centrum Obsługi Mieszkańców z poziomu parkingu,
 • budynek posiada parking ogólnodostępny przed budynkiem,
 • na parkingu przy budynku wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku prowadzi 1 wejście główne z możliwością wjazdu na wózku do budynku z poziomu parkingu oraz dwa wejścia boczne (jedno wyłącznie dla pracowników natomiast drugie do bezpośredniej komunikacji z piętrami budynku),
 • pomieszczenia Centrum Obsługi Mieszkańców urzędu znajdują się na parterze budynku,
 • w budynku nie ma windy,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki Urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i załatwienia sprawy w Centrum Obsługi Mieszkańców urzędu,
 • toalety dla interesantów znajdują się na parterze, toalety są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku brak jest pętli indukcyjnych.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Paderewskiego 5:

 • z chodnika przy ul. Paderewskiego bądź parkingu wokół budynku istnieje możliwość podjazdu wózkiem pod wejście główne,
 • wejście główne oraz boczne nie posiada podjazdu dla osób na wózku,
 • budynek posiada parking ogólnodostępny od strony ul. Paderewskiego oraz wokół budynku,
 • na parkingu wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenia urzędu znajdują się na parterze (wysoki parter), I piętrze i II piętrze budynku,
 • w budynku nie ma windy,
 • w przypadku braku możliwości dotarcia niepełnosprawnego interesanta do właściwej komórki urzędu w budynku istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego przed wejście główne na parter i załatwienia sprawy po wcześniejszym przywołaniu pracownika z pok. nr 7 za pomocą odpowiednio oznakowanego dzwonka znajdującego się przy wejściu głównym do budynku,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku brak jest pętli indukcyjnych,

 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego oraz załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej:

Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Ponadto Urząd umożliwia dostęp do środków wspierających komunikowanie się (kontakt poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów) oraz zapewnia możliwość korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Urząd Miejski zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN), do tut. Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie to może być dokonane w następującej formie:

 • e-mail: um@lubliniec.pl
 • fax: 34 / 353 01 05
 • tel. (korzystając z pomocy osoby przybranej): 34/ 353-01-00
 • podanie złożone w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu przy ul. Paderewskiego 7a

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7a oraz na stronie internetowej www.lubliniec.pl w zakładce „Informacja dla Osób Niesłyszących”.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.)

Dostępność cyfrowa.

Urząd Miejski w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej urzędu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz strony internetowej Urzędu Miasta Lublińca www.lubliniec.pl .

 

 

 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej urzędu:

Dwa aspekty dostępności serwisu:

Aspekt techniczny:

Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA)

 

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Aspekt Informacyjny:

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera teksty i skany, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktorzy publikują teksty, skany dokumentów, zdjęcia czy pliki i muszą zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać tj. w szczególności:

 • Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki powinny mieć wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy powinni ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis  zawiera załączniki, które są skanami dokumentów m.in. w formacie PDF w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia.

Strona internetowa urzędu www.lubliniec.pl

Dwa aspekty dostępności serwisu:

Aspekt techniczny:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Trwają prace nad nową (zgodną z WCAG 2.1) wizualizacją serwisu internetowego Urzędu

 • serwis jest responsywny
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-21.

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Aspekt informacyjny:

 • nie wszystkie załączniki zamieszczone na stronie są dostępne
 • część obrazów zamieszczonych w treści stron nie posiada opisów zawartości
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Braki będą systematycznie poprawiane. Informacje sprzed 24.09.2018 roku nie będą poprawiane. Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r.
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.
 • mapy,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Lublińcu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r..

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością informacyjną ww. stron internetowych prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Włodarczyk e-mail: monika.wlodarczyk@rada.lubliniec.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu /34/ 353-01-00 wew. 108. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.