KLAUZULA INFORMACYJNA

obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca z siedzibą

w Lublińcu ul.Paderewskiego 5, zwany dalej administratorem;

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

  1. Inspektorem danych osobowych u administratora jest mgr inż. Dagmara Witczak

          e-mail inspektor@lubliniec.pl

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Dane przetwarza się w celu spełnienia obowiązków prawnych w tym zakresie ciążącym na Administratorze.

 

  1. Administrator może przekazywać dane osobowe innym organom publicznym przy czym dokonuje tego wyłącznie w sytuacji,gdy istnieje podstawa prawna tego typu działań. Przetwarzanie części zbiorów danych może być powierzone również podmiotom zewnętrznym realizujących zlecenia na rzecz Urzędu Miejskiego.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami prawa zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.z 2011,nr.14 poz.67).

 

  1. Posiada Pan/Pani prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania,usunięcia,lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

 

  1. W większości przypadków podanie danych osobowych przez klientów Urzędu Miejskiego w Lublińcu jest obowiązkiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach podanie danych w wymaganym zakresie jest niezbędne,a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji przez właściwy organu treści żądania lub podpisania umowy. W przypadku zbierania danych w oparciu o zgodę osoby,której dane dotyczą,można odmówić przekazania danych,przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu lub otrzymania danego świadczenia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:12.06.2018 11:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.01.2022
Informację aktualizował:Mariusz Koziński
Data aktualizacji:03.10.2022 13:59