Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Dziecięcej Nr 5 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu oraz dokonania zmian w Statucie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Oleskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5e.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
opinia RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.45.2018.JKS.2 z 18 maja 2018r. dot. optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2018 r. dotyczący wykonania budżetu miasta za 2017 rok i udzielenia absolutorium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opinia RIO w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar_ul_Poprzeczna_2_6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar ATH.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia konserwatora - załącznik 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapa zasadnicza-Załącznik 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 14 czerwca 2018 r. o godz. 9.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego bibliotekarza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyretkora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyretkora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyretkora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyretkora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"

06.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 - formularz ofertowy (1 H)-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 1 - formularz ofertowy (1 P)-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Lubliniec do udziału w pracach Komisji Przetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Sądowej 10 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 107/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 99/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 106 /2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 106 /2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal.1 MDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 106 /2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 maja 2018r. w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 104/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczących wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 102/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF_budżet_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Sądowej 10 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 99/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_97_22_05_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna