Rejestr zmian w biuletynie

21.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z kontroli w Klubie Malucha "Stonoga" na podstawie uchwały RM w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja pokontrolna- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja pokontrolna- Fundusze Europejskie- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00002.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Łukasza Mikulskiego - ZSR.0003.00002.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZSR.0003.00002.2019 odp."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektorów Nadzoru dla zadania pod nazwą: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie obchodów w dniu 02. kwietnia 2019 r. Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Henryka Wieniawskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Częstochowskiej j
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Oleskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.01.2019

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 26/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 25/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poziomy recyklingu oraz odzysku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poziomy recyklingu oraz odzysku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Osiągnięte przez gminę poziomy."
Dotyczy dokumentu:
Poziomy recyklingu oraz odzysku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Osiągnięte przez gminę poziomy
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR."
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiebiorców wpisanych do RDR
Dotyczy dokumentu:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: ul. Wojska Polskiego, ul. Sobieskiego, ul. Paderewskiego, ul. Tysiąclecia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy powierzenia przetwarzania danychosobowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dotycząca transmisji z obradRady Miejskiej w Lublińcu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/7/2019 z 14.01.2019r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok Miasta Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO K-ce nr 4200/VI/6/2019 z 14.01.2019r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lubliniec wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Wąskiej 2/1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna