Rejestr zmian w biuletynie

04.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała 463/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.01.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 463/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 498/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania....
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała nr 488/XLII/2013 RM w L-cu 30.12.2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie przyznania pomocy w formie dożywiania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 187/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 186/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 463/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.01.2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 463/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 186/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 187/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
uchwała nr 488/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie przyznania pomocy w formie dożywiania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 497/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia i realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 498/XLIV/2014 rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku ....
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NrNPII.4131.1.112.2019 z dnia 1 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.112.2019 z dnia 1 marca 2019 r.stwierdzające nieważność uchwały Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - w części określonej w paragrafie 1 pkt 2 i paragrafie 2 ust. 1 i ust. 2 uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzgnięcie Nadzorcze Wojewody ŚląskiegoNPII.4131.1.112.2019 z dnia 1 marca 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 18 LUTEGO 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 marca 2019r. w sprawie miejsc na terenie gminy Lubliniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 14 LUTEGO 2019 r. zmieniające Zarządzenia nr 59/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Klub Sportowy Mafia Team Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Klub Sportowy Mafia Team Lubliniec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7A oraz adaptacją pomieszczeń na parterze na pomieszczenia biurowe - sala obsługi klientów Urzędu oraz zaplecze biurowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Polskiego Czerwonego Krzyża
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Polskiego Czerwonego Krzyża
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00009.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Jana Springwalda ZSR.0003.00009.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Benedykta Majera ZSR.0003.00007.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Benedykta Majera ZSR.0003.00007.2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na interpelację"
Dotyczy dokumentu:
Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Lublinieckiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nadzieja”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych -V Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań radnych -V Sesja Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik -SPARTA zarzadzenie.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 12 października 2018 r. w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Stein 6 w Lublińcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik -SPARTA zarzadzenie.odt
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Radnego Franciszka Wróbla ZSR.0003.00008.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mapa pokrycia Gminy Lubliniec planami zagospodarowania przestrzennego wraz z aktualnymi zmianami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna