Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku administracyjnego przy ul. Piłsudskiego 9 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Dziecięcej Nr 5 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu oraz dokonania zmian w Statucie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Oleskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5e.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
opinia RIO w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.45.2018.JKS.2 z 18 maja 2018r. dot. optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2018 r. dotyczący wykonania budżetu miasta za 2017 rok i udzielenia absolutorium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opinia RIO w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STWiORB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar_ul_Poprzeczna_2_6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar ATH.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia konserwatora - załącznik 5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapa zasadnicza-Załącznik 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku przy ul. Poprzecznej 2 i 6 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 14 czerwca 2018 r. o godz. 9.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego bibliotekarza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod uprawy rolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyretkora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyretkora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyretkora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyretkora Żłobka Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"

06.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 2 - formularz ofertowy (1 H)-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał nr 1 - formularz ofertowy (1 P)-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Lubliniec do udziału w pracach Komisji Przetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Sądowej 10 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 107/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 99/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 106 /2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 106 /2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal.1 MDK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 106 /2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 maja 2018r. w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy - etap II - zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 104/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczących wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 102/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF_budżet_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 24 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Sądowej 10 w Lublińcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 99/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 24 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Słonecznej 13 w Lublińcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik_dochody_97_22_05_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 MAJA 2018 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie: sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna