Załšcznik Nr 3

                                                          do Uchwały Nr 182/XIV/03

                      Rady Miejskiej  w Lublińcu

                            z dnia 30 paŸdziernika 2003r.

 

.……………………………………….

pieczštka organu prowadzšcego

 

Lubliniec, dnia ………………………..

 

Rozliczenie rzeczowe i finansowe wydatkowania

dotacji udzielonej przez gminę Lubliniec

dla szkoły niepublicznej

 za miesišc  ……………………………

 

 

 

1. . Pełna nazwa szkoły …………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Nazwa i adres organu prowadzšcego szkołę placówkę

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Nr identyfikacji REGON: …………………………………………………………………………………………………

 

Lp.

Wyszczególnienie

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Razem

1.

Dane iloœciowe (rzeczowe) :

Faktyczna liczba uczniów w miesišcu sprawozdawczym

 

 

 

 

Przewidywana iloœć uczniów w miesišcu następnym

 

 

 

 

2.

 Dane finansowe w zł:

1. Kwota otrzymanej dotacji

 

 

 

2. Wydatkowano ogółem:

    z tego na:

 

 

 

2.1. Wynagrodzenia osobowe

 

 

 

2.3. Pochodne od

       wynagrodzeń

 

 

 

2.4. Inne (wymienić jakie)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   ……………………………………………………

                                                                                     Podpis