Załšcznik Nr 2

                                                           do Uchwały Nr 182/XIV/03

                        Rady Miejskiej  w Lublińcu

                           z dnia 30 paŸdziernika 2003r.

 

 

.……………………………………….

pieczštka organu prowadzšcego

Lubliniec, dnia ………………………..

 

 

 

 

 

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

w styczniu roku …..……

 

 

1. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….

2. Organ prowadzšcy …………………………………………………………………………..

3. Iloœć uczniów w styczniu ………… będzie wynosić  …………………w tym:

a) szkole podstawowej:

    w klasach I-VI                                 ……………………………..        

b) gimnazjum                                      ……………………………..    

 

                                                              

                                                             …………………………………………

                                                                           Podpis