Załšcznik Nr 1

                                                           do Uchwały Nr 182/XIV/03

                        Rady Miejskiej  w Lublińcu

                             z dnia 30 paŸdziernika 2003r.

.………………………………..

pieczštka organu prowadzšcego

Lubliniec, dnia ………………………..

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI     

NA ROK …………………

 

 

1. Pełna nazwa szkoły oraz organu prowadzšcego

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Numer i data zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4. Planowana liczba uczniów w ……………………… roku :

 

                                                            styczeń-sierpień              wrzesień-grudzień 

 

a) szkole podstawowej:

   w klasach I-VI                                              ……………………………..         .………………………….

b) gimnazjum                                        ……………………………..        ……………………………

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Organ prowadzšcy zobowišzuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz wysokoœci otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu.

 

 

 

                                                                           ……….…………………………………….

                                                                                              Podpis

Termin składania wniosku do

30 wrzeœnia roku poprzedzajšcego rok

przyznania dotacji.