Uzasadnienie

 

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowišzek szkolny lub obowišzek nauki.

            Po kilku latach doœwiadczeń zwišzanych z przekazywaniem dotacji dla placówek niepublicznych Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców , została wypracowana procedura, która pozwoli na uœciœlenie zasad rozliczania się  z przekazanej dotacji.