ZAŁĽCZNIK NR 2

..................................

miejscowoœć dnia

.............................................

(pieczęć nagłówkowa)


.............................................

NIP

D E K L A R A C J A

w sprawie podatku rolnego od osób prawnych

i jednostek organizacyjnych nie majšcych osobowoœci prawnej na 2004 rok.

Wyszczególnienie gruntów wg klas bonitacji

Powierzchnia gruntu w ha fizycznych

Liczba hektarów przeliczeniowych

Stawka z 1 ha przeliczeniowego przeliczeniowego:

86,425zł

Wymiar podatku rolnego w zł ( przed ulgami )


Ulgi w podatku rolnym

- w zł
Podatek rolny
z gruntów po odliczeniu ulgiPodlegajšca podatkowi rolnemu

Nie podlegajšce podatkowi rolnemu

Podlegajšca przeliczeniu na ha przeliczeniowe

z użytków rolnych i gruntów pod stawami niezarybionymi

z gruntów pod stawami zarybionymi


Ogółem ha przeliczeniowe do podatku

z tytułu nabycia lub przejęcia
w zagospod

inne

górskie

inwestycyjneRazem

w tym pod stawami zarybionymi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Razem

xNiniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Podstawa prawna: art.26a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji……………………………. ………………………….. …………………………….

(Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za ( Główny księgowy) (Kierownik jednostki)

prawidłowe sporzšdzenie deklaracji)<