Załšcznik do Uchwały Nr 177/XIII/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 wrzeœnia 2003r.UZASADNIENIE


W dniu 24.06.2003r. Pan Tadeusz Jonik zamieszkały przy ul. Mickiewicza 19/2 w Lublińcu złożył pismo do Urzędu Miejskiego w Lublińcu. Powyższe pismo zostało potraktowane jako skarga na działanie Kierownika Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu i przekazane według właœciwoœci do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Lublińcu.

W zakresie swojej właœciwoœci Rada Miejska w Lublińcu podjęła czynnoœci zmierzajšce do rozpatrzenia skargi w przedmiocie działania Kierownika MOPS w Lublińcu, powołujšc w tym celu Komisję DoraŸnš do przeprowadzenia postępowania wyjaœniajšcego.

W celu wnikliwego zbadania sprawy Rada Miejska w Lublińcu pismem nr SRS.0561/26/03 z dnia 18.07.2003r. zaprosiła Pana Tadeusza Jonika na posiedzenie Komisji DoraŸnej, które odbyło się 28.07.2003r.

W trakcie prac komisji zaproszony podtrzymał zarzuty wskazane w skardze, w szczególnoœci dotyczšce postępowania w przedmiocie przyznania pomocy w formie zasiłku stałego wyrównawczego.

Wyjaœniajšc powyższe zarzuty należy stwierdzić, że Pan Tadeusz Jonik zam. Lubliniec, ul. Mickiewicza 19/2 był objęty pomocš ze œrodków społecznych w formie zasiłku wyrównawczego w wys. 418 zł w okresie od 1 marca 2001r. do 31 marca 2003r. przyznanej decyzja Kierownika MOPS nr 8122 – 1 – 29/02 z dnia 28 marca 2001r. (na postawie orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnoœci w Tarnowskich Górach na okres do 31 marca br).

Po okresie otrzymywania w/w zasiłku wyrównawczego, Pan Tadeusz Jonik nie dopełniajšc formalnoœci zwianych z uzyskaniem nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoœci (nie stawił się na wyznaczone badania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnoœci), tym samym nie uzyskał prawa do dalszego otrzymywania zasiłku stałego wyrównawczego. W maju i lipcu br. Pan Tadeusz Jonik odebrał komplet materiałów wymaganych do złożenia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnoœci celem ubiegania się o ustalenie stopnia niepełnosprawnoœci, a tym samym kwalifikowania się do pomocy ze œrodków społecznych w formie zasiłku stałego wyrównawczego, których nie wysłał i nie przedstawił w Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnoœci.

Nadmienić należy, że Pan Tadeusz Jonik objęty jest pomocš MOPS w formie zasiłków celowych, w miesišcu kwietniu w kwocie 60 zł. oraz w miesišcu lipcu i sierpniu w kwocie 50 zł. każdorazowo.

Majšc powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Kierownik MOPS prowadzšc postępowanie będšce przedmiotem rozpatrywanej skargi dopełnił swoich ustawowych obowišzków i działał w graniach obowišzujšcego prawa, zaœ wysokoœć udzielonej pomocy uzależniona jest od œrodków posiadanych przez MOPS.

Brak przedmiotowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoœci uniemożliwia wydanie przez Kierownika MOPS decyzji przyznajšcej zasiłek wyrównawczy stały.

Organ powzišł wszelkie czynnoœci zmierzajšce do wnikliwego i sprawnego rozpatrzenia sprawy.

Z uwagi na powyższe należy uznać w/w skargę za bezzasadnš.