Uzasadnienie

 

 

            W uchwale nr 343/XXXIX/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada  2001 roku  w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej obowišzywały ponadto opłaty za czynnoœci urzędowe:

 

1/ od dokonania wpisu w ewidencji działalnoœci gospodarczej /60 zł/,

2/ od zmiany wpisu  w ewidencji działalnoœci gospodarczej /40 zł/,

3/ od sporzšdzenia testamentu /100 zł/.

 

W/wym. zapisy skreœlono, ponieważ:

 

ad 1 i 2/  art. 3 ustawy Zmiana ustawy  o Krajowym Rejestrze Sšdowym /Dz.U. z 2002r. nr 1, poz. 2/ ustala ogólnie obowišzujšce stawki za czynnoœci wym. w pkt 1 i 2 /odpowiednio 100 zł i 50 zł/,

ad 3/ art. 10 ust.1 ustawy o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2000r. nr 86, poz. 960/ przewiduje od sporzšdzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego protokołu zawierajšcego ostatniš wolę spadkodawcy opłatę skarbowš w wysokoœci – 15 zł.