Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2023 10:59 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych SE.6151.00023.2023
01.12.2023 12:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych SE.6151.00022.2023
28.11.2023 07:39 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych SE.6151.00021.2023
27.11.2023 11:05 Pismo Nadleśnictwa Koszęcin znak ZG.7312.22.2023.MS z dnia 24.11.2023 r. ws. książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym
21.11.2023 12:30 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.3.4210.346.2023.PK z dnia 20 listopada 2023 r. na wniosek Unilin Flooring Polska sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością LENTEX S.A. w Lublińcu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu decyzją znak GL.ZUZ.3.4210.152.2021.BS z dnia 11.01.2022 r., zmienionego decyzją znak GL.ZUZ.3.4220.3.2023.KB z dnia 11.05.2023 r., z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2025 r.
20.11.2023 16:00 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych SE.6151.00019.2023
20.11.2023 12:07 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych SE.6151.00015.2023
20.11.2023 12:07 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych SE.6151.00016.2023
20.11.2023 12:06 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych SE.6151.00012.2023
20.11.2023 12:06 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych SE.6151.00014.2023
20.11.2023 12:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych SE.6151.00011.2023
20.11.2023 11:57 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych SE.6151.00010.2023
10.11.2023 07:29 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00009.2023 z dnia 09.11.2023 r. wydana dla FCC Lubliniec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie działalności w zakresie zbierania odpadów o nowe kody odpadów na terenie Zakładu FCC Lubliniec Sp. z o.o. w Lublińcu przy ul. Przemysłowej 5 na działkach o numerach ewid. 1879/152, 2950/149 i 2951/149 obręb Lubliniec
10.11.2023 07:27 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA SE.6220.00009.2023 z dnia 10.11.2023r.
02.11.2023 14:07 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA SE.6220.00011.2023 z dnia 02.11.2023r.
23.10.2023 16:30 Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
20.10.2023 12:53 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.3.4210.179.2023.SO z dnia 18 października 2023 r. na wniosek zakładu BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, działającego poprzez pełnomocnika Panią Ewelinę Strąk ws. wygaśnięcia pozwolenia na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, zebranych z terenu stacji paliw BP „Klub", zlokalizowanej przy Placu Kościuszki 1 wm. Lubliniec, do rzeki Lublinicy w km 20+885, udzielonego decyzją Starosty Lublinieckiego znak WOŚ.6341.62.2013 z dnia 04.02.2014 r., z terminem obowiązywania do dnia 31.01.2024 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu stacji paliw BP „Klub", zlokalizowanej przy Placu Kościuszki 1 w m. Lubliniec, ujętych zamkniętym systemem kanalizacji deszczowej, istniejącym wylotem W kanału deszczowego do rzeki Lublinicy w km 20+885.
10.10.2023 14:10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2023 z dnia 10.0.2023 r. informujące strony postępowania o wszczęciu na wniosek Makpol Recykling Sp. z o.o., ul. Inwestycyjna 2, 42-700 Lubliniec z dnia 04.10.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i przetwarzaniu odpadów metali w Lublińcu przy ul. Oleskiej 20 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 3002/22 k.m. 4, obręb Lubliniec.
10.10.2023 14:10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2023 z dnia 10.0.2023 r. o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień.
27.09.2023 14:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00009.2023 z dnia 26.09.2023 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem dla FCC Lubliniec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie działalności w zakresie zbierania odpadów o nowe kody odpadów na terenie Zakładu FCC Lubliniec Sp. z o.o. w Lublińcu przy ul. Przemysłowej 5 na działkach o numerach ewid. 1879/152, 2950/149 i 2951/149 obręb Lubliniec.
26.09.2023 14:46 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych SE.6151.00009.2023
21.09.2023 11:32 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00011.2023 z dnia 21.09.2023 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem dla Sibelco Green Solutions Poland S.A., ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu dodatkowego sortera pneumatyczno-optycznego w ciągu technologicznym instalacji eksploatowanej w Zakładzie Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1883/109 k.m. 5, obręb Lubliniec przy ul. Klonowej 58
14.09.2023 09:40 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych SE.6151.00008.2023
24.08.2023 07:41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00011.2023 z dnia 23.08.2023 r. informujące strony postępowania o wszczęciu na wniosek pana Roberta Grabowskiego z dnia 14.08.2023r. działającego z pełnomocnictwa zakładu Sibelco Green Solutions Poland S.A., ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn z dnia 14.07.2023 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu dodatkowego sortera pneumatyczno-optycznego w ciągu technologicznym instalacji eksploatowanej w Zakładzie Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1883/109 k.m. 5, obręb Lubliniec przy ul. Klonowej 58.
11.08.2023 13:16 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.3.4210.127.2023.KB z dnia 08 sierpnia 2023 r. na wniosek Gminy Lubliniec ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną: odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych, z terenu Miejsko-Powiatowej Bibliotek Publicznej w Lublińcu, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, do cieku Lublinica istniejącym wylotem w km 20+110.
11.08.2023 13:15 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.3.4210.126.2023.KB z dnia 08 sierpnia 2023 r. na wniosek Gminy Lubliniec ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną: odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych, ze zlewni ulic Pokoju, Nowej i Korfantego, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, do cieku Lublinica istniejącym wylotem w km 21+450.
11.08.2023 13:10 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.3.4210.125.2023.KB z dnia 08 sierpnia 2023 r. na wniosek Gminy Lubliniec ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną: odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych, ze zlewni ulic Karpego, Krzyżowskiej, Piaskowej i Wierzbowej, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, do cieku K-III istniejącym wylotem w km 5+160.
01.08.2023 15:20 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2022 z dnia 01.08.2023 r. wydana dla p. Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, ul. Staszica 18, 42-700 Lubliniec określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego dotyczącego prowadzenia instalacji instalacji przetwarzania haloizytu w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działce o nr ewid. 1809/14 k.m. 5 obręb Lubliniec
01.08.2023 15:18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2022 z dnia 01.08.2023 r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji znak SE.6220.00016.2022 dla p. Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, ul. Staszica 18, 42-700 Lubliniec określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego dotyczącego prowadzenia instalacji instalacji przetwarzania haloizytu w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działce o nr ewid. 1809/14 k.m. 5 obręb Lubliniec
01.08.2023 15:18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2022 z dnia 01.08.2023 r. informujące o wydaniu decyzji znak SE.6220.00016.2022 dla p. Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, ul. Staszica 18, 42-700 Lubliniec określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego dotyczącego prowadzenia instalacji instalacji przetwarzania haloizytu w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działce o nr ewid. 1809/14 k.m. 5 obręb Lubliniec
27.07.2023 15:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00009.2023 z dnia 27.07.2023 r. o wszczęciu na wniosek FCC Lubliniec Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec L.dz. 164/DOŚ-MA/19/07/2023 z dnia 19.07.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie działalności w zakresie zbierania odpadów o nowe kody odpadów na terenie Zakładu FCC Lubliniec Sp. z o.o. w Lublińcu przy ul. Przemysłowej 5 na działkach o numerach ewid. 1879/152, 2950/149 i 2951/149 obręb Lubliniec.
27.07.2023 15:00 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00009.2023 z dnia 27.07.2023 r. o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień.
26.07.2023 13:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00002.2023 z dnia 25.07.2023 r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji znak SE.6220.00002.2023 dla U&R Calor Sp. z o. o., ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lublińcu przy ul. Tuwima 6 na działkach o nr ewid. 3353/116, 3351/108, 3349/108, 3347/108, 3344/107, 3341/102 k.m. 2 Lubliniec, obręb Lubliniec oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia.
26.07.2023 12:59 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00002.2023 z dnia 25.07.2023 r. informujące o wydaniu decyzji znak SE.6220.00002.2023 dla U&R Calor Sp. z o. o., ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lublińcu przy ul. Tuwima 6 na działkach o nr ewid. 3353/116, 3351/108, 3349/108, 3347/108, 3344/107, 3341/102 k.m. 2 Lubliniec, obręb Lubliniec oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia.
25.07.2023 14:49 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
17.07.2023 11:32 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2022 z dnia 17.07.2023r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla p. Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, ul. Staszica 18, 42-700 Lubliniec dla przedsięwzięcia dotyczącego prowadzenia instalacji przetwarzania haloizytu w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działce o nr ewid. 1809/14 k.m. 5 obręb Lubliniec.
10.07.2023 16:44 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00002.2023 z dnia 10.07.2023r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem dla U&R Calor Sp. z o. o., ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lublińcu przy ul. Tuwima 6 na działkach o nr ewid. 3353/116, 3351/108, 3349/108, 3347/108, 3344/107, 3341/102 k.m. 2 Lubliniec, obręb Lubliniec.
27.06.2023 11:32 Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
12.06.2023 17:00 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2022 z dnia 09.06.2023r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla p. Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, ul. Staszica 18, 42-700 Lubliniec dla przedsięwzięcia dotyczącego prowadzenia instalacji przetwarzania haloizytu w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działce o nr ewid. 1809/14 k.m. 5 obręb Lubliniec.
19.05.2023 11:29 Ogłoszenie o sprzedaży drewna
16.05.2023 11:40 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00002.2023 z dnia 15.05.2023 r. o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień.
16.05.2023 11:38 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00002.2023 z dnia 15.05.2023 r. o wszczęciu na wniosek U&R Calor Sp. z o. o., ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice z dnia 21.04.2023r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lublińcu przy ul. Tuwima 6 na działkach o nr ewid. 3353/116, 3351/108, 3349/108, 3347/108, 3344/107, 3341/102 k.m. 2 Lubliniec, obręb Lubliniec.
05.05.2023 09:24 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2020 z dnia 04.05.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego prowadzenia instalacji instalacji przetwarzania haloizytu w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działce o nr ewid. 1809/14 k.m. 5 obręb Lubliniec
29.03.2023 13:53 Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.4220.3.2023.KB z dnia 24 marca ws. zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak GL.ZUZ.3.4210.338.2021.MN z dnia 04.05.2022 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłowniczej w Lublińcu, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie magazynowania odpadów z Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu przy ul. Klonowej, zlokalizowanego na działce ew. nr 1883/109 a.m. 5 obręb Lubliniec.
29.03.2023 13:51 Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.4220.2.2023.KB z dnia 24 marca ws. zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak GL.ZUZ.3.4210.152.2021.BS z dnia 11.01.2022 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególnie korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością LENTEX S.A. w Lublińcu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego.
17.03.2023 09:46 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00004.2020 z dnia 16.03.2023 r. wydana dla p. Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, ul. Staszica 18, 42-700 Lubliniec określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działkach o nr ewid. 1809/14, 1482/14, 1857/14, 1858/14 k.m. 5 Lubliniec.
17.03.2023 09:42 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00004.2020 z dnia 16.03.2023 r. informujące o wydaniu decyzji znak SE.6220.00004.2020 dla p. Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, ul. Staszica 18, 42-700 Lubliniec określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działkach o nr ewid. 1809/14, 1482/14, 1857/14, 1858/14 k.m. 5 Lubliniec.
17.03.2023 09:39 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00004.2020 z dnia 16.03.2023 r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji znak SE.6220.00004.2020 dla p. Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, ul. Staszica 18, 42-700 Lubliniec określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działkach o nr ewid. 1809/14, 1482/14, 1857/14, 1858/14 k.m. 5 Lubliniec.
06.03.2023 09:07 Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach GL.RUZ.4210.256.2022.3.EGK z dnia 24 lutego 2023r. dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu "Budowa infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS"
27.02.2023 11:52 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 17.02.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy Handlowo-Usługowej „ALANSTAL” Sebastian Klyta na szczególne korzystanie z wód w postaci wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w związku z działalnością punktu zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa

1 2 3 4 5 6 następna