Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2020 11:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
14.10.2020 09:27 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00006.2020 z dnia 12.10.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 994 kWp w miejscowości Lubliniec na terenie ciepłowni przy ul. Tuwima 6 na działkach o nr ewid. 3340/102, 2292/102, 3343/107, 3344/107, 2289/107, 3346/108, 3347/108, 2286/108, 3348/108, 3349/108, 2284/108, 3350/108, 3351/108, 2282/108, 3352/116, 3353/116, 2279/116, 2276/117, 3354/117, 3355/117 k.m. 2 obręb Lubliniec.
14.10.2020 07:10 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
13.10.2020 07:26 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00004.2020 z dnia 06.10.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniuodpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działkach o nr ewid. 1809/14, 1482/14, 1857/14, 1858/14, k.m. 5 Lubliniec
09.10.2020 09:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
09.10.2020 09:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
09.10.2020 09:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
01.10.2020 08:33 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
23.09.2020 13:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
13.08.2020 11:50 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych.
28.07.2020 10:14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00005.2019 z dnia 28.07.2020r. w sprawie odwołania od wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji i zwiększeniu wydajności Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.
24.07.2020 08:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych.
08.07.2020 15:06 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA BKE.6220.00005.2019 z dnia 08.07.2020r.dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Modernizacja i zwiększenie wydajności Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu".
26.06.2020 10:22 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
04.06.2020 14:18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00005.2019 z dnia 04.06.2020r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej dla zakładu Krynicki Recykling S.A.
03.04.2020 13:25 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA BKE.6220.00005.2019 z dnia 03.04.2020r. o przedłużeniu możliwości zaposnania się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w sprawie "Modernizacji i zwiększenia wydajności Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu".
04.03.2020 15:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00005.2019 z dnia 04.02.2020 r. o udostępnieniu informacji o środowisku w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.
12.02.2020 08:46 Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna.
11.02.2020 14:52 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych.
27.01.2020 10:14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o odwołaniu polowania zbiorowego.
16.01.2020 08:51 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o terminach i miejscach polowań zbiorowych organizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lubliniec.
12.12.2019 11:21 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00005.2019 z dnia 11.12.2019r. o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach uzupełnienia raportu oraz wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o ponowne wyrażenie opinii dotyczącej przedsięwzięcia "Modernizacja i zwiększenia wydajności Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu".
12.12.2019 11:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00005.2019 z dnia 11.12.2019r. o przesłaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach uzupełnienia raportu oraz wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu o ponowne wyrażenie opinii dotyczącej przedsięwzięcia "Modernizacja i zwiększenia wydajności Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu".
10.12.2019 08:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00002.2019 z dnia 06.12.2019r.zawiadamiające, że została wydana dla Unger Steel Polska Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 2-4 Wrocław decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym, instalacjami wewnętrznymi, budowa urządzeń budowlanych związanych z budynkiem oraz zewnętrznych odcinków instalacji, budowa portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa magazynów gazów technicznych oraz budowa zbiornika ppoż oraz zbiornika retencyjnego na wodę na działce nr 1882/109, obręb 0002 Lubliniec."
02.12.2019 14:07 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie Gminy Lubliniec
12.11.2019 14:24 Apel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu do Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych, zarządców budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych o zasadach bezpieczeństwa eksploatowania urządzeń grzewczych.
05.11.2019 14:43 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00005.2019 z dnia 04.11.2019r. o wystąpienie do pełnomocnika wnioskodawcy o uzupełnienie raportu dotyczącego przedsięwzięcia Modernizacja i zwiekszenie wydajności Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.
05.11.2019 14:35 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z dnia 30.10.2019r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
18.10.2019 08:04 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00002.2019 z dnia 18.10.2019r. o podjęciu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia "Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym, z instalacjami wewnętrznymi, budową urządzeń budowlanych związanych z budynkiem na działce numer 1882/109 obręb Lubliniec.
01.10.2019 14:40 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.0005.2019 z dnia 01.10.2019r. o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień dotyczy "Modernizacji i zwiększeniu wydajności Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.
01.10.2019 14:37 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00005.2019 z dnia 30.09.2019r. o wydanie postanowienia podejmującego z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji i zwiększeniu wydajności Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu".
01.10.2019 09:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00007.2019 z dnia 01.10.2019r. informujące o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych na uruchomienie produkcji transformatorów olejowych oraz rozbudowie zakładu dla Elhand Transformatory Sp. z o.o. przy ul. Klonowej 60 w Lublińcu.
27.09.2019 11:12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.
11.07.2019 14:37 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia11.07.2019r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2019-2022.
12.06.2019 10:36 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00005.2019 z dnia 11.06.2019r. o wydaniu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowienia zawieszającego z urzędu postępowaniie administracyjne.
10.06.2019 15:03 Petycja w sprawie zakupu i montażu urządzenia do pomiaru jakości powietrza w rejonie ulicy Klonowej i Częstochowskiej w Lublińcu.
07.06.2019 08:51 Obwiesczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00003.2019 z dnia 06.06.2019r. informujące o wydaniu decyzji środowiskowej dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "LARIX" Sp. z o.o. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu przekruszania odpadów w instalacji stacjonarnej kruszarki na działce o nr ewid 921/19 w Lublińcu.
25.04.2019 15:23 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00005.2019 z dnia 24.04.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji i zwiększeniu wydajności Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu"
20.03.2019 08:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00002.2019 z dnia 18.03.2019r. o wydaniu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
15.03.2019 13:38 Opracowanie dokumentacji w studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. Śląskim.
15.03.2019 11:38 Petycja w sprawie konkursu"Podwórko Talentów NiVEA"
14.02.2019 12:56 Obwieszczenie Burmistrza Miasta BKE.6220.00015.2018 z dnia 12.02.2019
31.01.2019 10:38 Roczne oceny jakości wody dla poszczególnych wodociągów oraz obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy Lubliniec za 2018r.
17.01.2019 10:28 Wykaz polowań zbiorowych.
17.12.2018 12:20 Ogłoszenie o opłatach za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
29.10.2018 14:49 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące wydania decyzji środowiskowej na budowę oczyszczalni ścieków w Kokotku.
23.07.2018 15:25 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji demontażu pojazdów zlokalizowanych w Lisowicach ul. Dolna 11, do urządzeń kanalizacyjnych Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa.
22.06.2018 09:23 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 21.06.2018r. w sprawie złożenia odwołań do decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu"
05.06.2018 15:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.00012.2017 z dnia 05.06.2018r. zawiadamiające o wydaniu decyzji środowiskowej polegającej na Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.
05.06.2018 15:14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca BKE.6220.0012.2017 z dnia 05.06.2018r. o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali załadunkowej wraz z innymi przedsięwzięciami proekologicznymi na terenie Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu.

1 2 3 następna