Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2023 14:41 Uchwała nr 747/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
28.11.2023 14:41 Uchwała nr 748/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
28.11.2023 14:40 Uchwała nr 744/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubliniec na lata 2024 – 2028.
28.11.2023 14:39 Uchwała nr 742/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
28.11.2023 14:38 Uchwała nr 738/LXVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
28.11.2023 14:17 UCHWAŁA NR 726/LXV/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”
28.11.2023 14:17 UCHWAŁA NR 730/LXV/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
28.11.2023 14:16 UCHWAŁA NR 725/LXV/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 201/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
28.11.2023 14:15 UCHWAŁA NR 724/LXV/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Chabrowej
28.11.2023 14:14 UCHWAŁA NR 721/LXV/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 408/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
28.11.2023 14:14 UCHWAŁA NR 722/LXV/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec
28.11.2023 14:13 UCHWAŁA NR 720/LXV/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 409/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28.11.2023 14:11 UCHWAŁA NR 717/LXV/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów – etap I
28.11.2023 14:10 UCHWAŁA NR 711/LXV/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28.11.2023 14:09 UCHWAŁA NR 702/LXIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
28.11.2023 14:08 UCHWAŁA NR 700/LXIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Lubliniec
21.07.2023 10:15 Uchwała nr 680/LX/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2023 r.w sprawie przyjęcia Programu „Złota Rączka dla Lublinieckich Seniorów 65+” na rok 2023
30.05.2023 13:48 UCHWAŁA NR 671/LIX/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 350/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego
28.03.2023 11:36 Uchwała nr 653/LVII/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu - Kokotku
28.02.2023 13:34 Uchwała nr 636/LVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23.02.2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego.
28.02.2023 13:34 Uchwała nr 637/LVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23.02.2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.
28.02.2023 13:33 Uchwała nr 634/LVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23.02.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 606/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy Lubliniec, będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych.
28.02.2023 13:32 Uchwała nr 632/LVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23.02.2023 r. w sprawie zmiany uchwały 515/XLIV/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Lubliniec na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
28.02.2023 13:32 Uchwała nr 633/LVI/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23.02.2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Lubliniec w latach 2023-2025.
20.01.2023 12:40 UCHWAŁA NR 623/LV/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
20.01.2023 12:40 UCHWAŁA NR 624/LV/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
20.01.2023 12:38 UCHWAŁA NR 619/LV/2023 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych