Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2023 10:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
17.11.2023 09:55 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
17.11.2023 09:55 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie Przyjęcia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.
17.11.2023 09:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
17.11.2023 09:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania.
17.11.2023 09:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubliniec".
17.11.2023 09:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubliniec na lata 2024 – 2028.
17.11.2023 09:45 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Lubliniec.
17.11.2023 09:43 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r.w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
17.11.2023 09:42 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Ks. Józefa Cebuli.
17.11.2023 09:40 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokali mieszkalnych.
17.11.2023 09:38 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2024 rok dla zakładu budżetowego.
17.11.2023 09:37 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
17.11.2023 09:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok.
17.11.2023 09:35 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca.
17.11.2023 09:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 23.11.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 586/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2023 rok dla zakładu budżetowego.
20.10.2023 10:32 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lublińcu na kadencję 2024-2027
20.10.2023 10:30 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
20.10.2023 10:29 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
20.10.2023 10:24 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
20.10.2023 10:23 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
20.10.2023 10:13 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
20.10.2023 10:12 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie odwołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024
20.10.2023 10:11 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”
20.10.2023 10:09 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 201/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
20.10.2023 10:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Chabrowej
20.10.2023 10:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody na terenie Gminy Lubliniec
20.10.2023 10:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec
20.10.2023 10:02 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 408/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
20.10.2023 10:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 409/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.10.2023 09:56 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu klastra energii pod nazwą „Lubliniecki Klaster Energii”
20.10.2023 09:55 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Klonowej i Inwestycyjnej w Lublińcu
20.10.2023 09:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów – etap I
20.10.2023 09:52 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Czesława Niemena
20.10.2023 09:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu w rejonie ul. Klonowej
20.10.2023 09:50 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Żurawiej
20.10.2023 09:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublińcu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Orange Polska S.A
20.10.2023 09:47 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.10.2023 09:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
20.10.2023 09:45 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
20.10.2023 09:44 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2024r. dla zakładu budżetowego
20.10.2023 09:43 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r.w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok
20.10.2023 09:42 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca
20.10.2023 09:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 26.10.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 586/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2023 rok dla zakładu budżetowego
24.08.2023 13:47 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31.08.2023 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
24.08.2023 13:44 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31.08.2023 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
24.08.2023 13:43 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31.08.2023 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
24.08.2023 13:42 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31.08.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
24.08.2023 13:40 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31.08.2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025”
24.08.2023 13:35 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31.08.2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Lubliniec

1 2 3 następna