Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2022 09:42 Uchwała nr 605/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.
20.12.2022 14:07 Uchwała nr 610/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Makowej w Lublińcu.
20.12.2022 14:07 Uchwała nr 611/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
20.12.2022 14:05 Uchwała nr 606/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy Lubliniec, będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych.
23.11.2022 09:03 Uchwała nr 598/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
23.11.2022 09:03 Uchwała nr 599/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej
23.11.2022 09:01 Uchwała nr 597/LIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
31.10.2022 11:00 Uchwała nr 590/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
31.10.2022 11:00 Uchwała nr 591/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lubliniec.
02.09.2022 10:58 Uchwała nr 576/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Lublińca.
02.09.2022 10:57 Uchwała nr 572/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Karola Miarki i Plebiscytową w Lublińcu.
02.09.2022 10:57 Uchwała nr 575/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.
02.09.2022 10:56 Uchwała nr 571/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08. 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z 28 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
21.06.2022 13:09 Uchwała nr 555/XLVII/2022 w sprawie ustanowienia baneru Miasta Lubliniec oraz zasad jego używania
21.06.2022 13:08 Uchwała nr 532/XLV/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Podmiejskiej w Lublińcu
21.06.2022 13:06 Uchwała nr 528/XLV/2022 w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej, maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji dla mieszkań budowanych
15.04.2022 08:14 Uchwała nr 521/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 428/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2021/2022
15.04.2022 08:12 Uchwała nr 520/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Makowej w Lublińcu
15.04.2022 08:10 Uchwała nr 519/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2022 roku
15.04.2022 08:09 Uchwała nr 518/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
15.04.2022 08:08 Uchwała nr 515/XLIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2022 r.w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Lubliniec na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
14.04.2022 11:41 Uchwała nr 532/XLV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Podmiejskiej w Lublińcu.
14.04.2022 11:40 Uchwała nr 528/XLV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia "Zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej, maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i obowiązkowej kaucji dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat".
15.02.2022 07:38 Uchwała nr 508/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
15.02.2022 07:37 Uchwała nr 505/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu.
15.02.2022 07:36 Uchwała nr 503/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia sztandaru oraz insygniów Miasta Lubliniec.
15.02.2022 07:35 Uchwała nr 502/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 473/XL/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie opłaty targowej na 2022 rok.