Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2022 13:14 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. w sprawie odwołania redaktora naczelnego czasopisma samorządowego Miasta Lublińca „Nowiny Lublinieckie”.
09.12.2022 13:13 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
09.12.2022 13:12 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu.
09.12.2022 13:11 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
09.12.2022 13:10 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Makowej w Lublińcu.
09.12.2022 13:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Oleskiej.
09.12.2022 13:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Ks. Józefa Cebuli.
09.12.2022 13:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. płk Wacława Wilniewczyca w zachodniej części miasta Lublińca.
09.12.2022 13:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy Lubliniec, będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych.
09.12.2022 13:05 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok.
09.12.2022 13:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca.
09.12.2022 13:02 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
09.12.2022 13:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.
14.11.2022 08:20 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 listopada 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
14.11.2022 08:19 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 155/XIV/95 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 04 października 1995 roku w sprawie powołania Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
14.11.2022 08:17 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 248/XXIV/2016 w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu
14.11.2022 08:16 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej
14.11.2022 08:15 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
14.11.2022 08:14 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok
14.11.2022 08:14 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
14.11.2022 08:13 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
21.10.2022 09:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2022 r. w sprawie przekazania petycji.
21.10.2022 09:25 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu.
21.10.2022 09:24 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2023-2026”.
21.10.2022 09:22 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
21.10.2022 09:22 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lubliniec.
21.10.2022 09:21 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów.
21.10.2022 08:47 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
21.10.2022 08:45 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.
21.10.2022 08:44 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2023 rok dla zakładu budżetowego.
21.10.2022 08:43 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2023r. dla zakładu budżetowego.
21.10.2022 08:31 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 448/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2022r. dla zakładu budżetowego.
21.10.2022 08:29 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 447/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2022 rok dla zakładu budżetowego.
19.09.2022 08:58 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 września 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.
19.09.2022 08:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 września 2022 r. zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich
19.09.2022 08:55 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
19.09.2022 08:50 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 22 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
25.08.2022 10:10 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030".
25.08.2022 10:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030”.
25.08.2022 10:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Lublińca.
25.08.2022 10:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.
25.08.2022 10:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu – Kokotku.
25.08.2022 10:02 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu – Kokotku.
25.08.2022 10:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego do realizacji zadania pn. Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec.
25.08.2022 09:35 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Osiedle Posmyk.
25.08.2022 09:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Karola Miarki i Plebiscytową w Lublińcu.
25.08.2022 09:33 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z 28 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
25.08.2022 09:32 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
25.08.2022 09:31 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
25.08.2022 09:28 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.

1 2 3 następna