Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2021 08:07 Uchwała nr 490/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji
16.12.2021 08:05 Uchwała nr 489/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
16.12.2021 08:03 Uchwała nr 488/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 401/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
16.12.2021 07:48 Uchwała nr 487/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w rejonie ul. Lisowickiej w Lublińcu
16.12.2021 07:46 Uchwała nr 486/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu.
16.12.2021 07:44 Uchwała nr 485/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego.
16.12.2021 07:42 Uchwała nr 484/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu targowisk miejskich na terenie miasta Lubliniec
16.12.2021 07:41 Uchwała nr 483/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
16.12.2021 07:39 Uchwała nr 482/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
16.12.2021 07:37 Uchwała nr 481/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 469/XL/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
16.12.2021 07:35 Uchwała nr 480/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok
16.12.2021 07:34 Uchwała nr 479/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
25.11.2021 09:03 Uchwała nr 478/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu
25.11.2021 09:01 Uchwała nr 477/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przekazania pisma (skargi)
25.11.2021 08:02 Uchwała nr 476/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum
25.11.2021 07:55 Uchwała nr 475/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok"
25.11.2021 07:53 Uchwała nr 474/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
25.11.2021 07:43 Uchwała nr 473/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
25.11.2021 07:40 Uchwała nr 472/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
25.11.2021 07:39 Uchwała nr 471/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2022 rok
25.11.2021 07:37 Uchwała nr 470/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
25.11.2021 07:35 Uchwała nr 469/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
25.11.2021 07:29 Uchwała nr 468/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok
25.11.2021 07:26 Uchwała nr 467/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 303/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023
25.11.2021 07:24 Uchwała nr 466/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czeremcha
25.11.2021 07:23 Uchwała nr 465/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie poparcia działań służb mundurowych na granicy polsko-białoruskiej
25.11.2021 07:22 Uchwała nr 464/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
25.11.2021 07:21 Uchwała nr 463/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2021 rok dla zakładu budżetowego
25.11.2021 07:20 Uchwała nr 462/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 290/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021r. dla zakładu budżetowego
25.11.2021 07:17 Uchwała nr 461/XL/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca
04.11.2021 07:55 Uchwała nr 460/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu.
04.11.2021 07:54 Uchwała nr 459/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.
04.11.2021 07:53 Uchwała nr 458/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Makowej w Lublińcu.
04.11.2021 07:51 Uchwała nr 457/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
04.11.2021 07:50 Uchwała nr 456/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035 r.” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
04.11.2021 07:49 Uchwała nr 455/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej przy ul. Oleskiej.
04.11.2021 07:39 Uchwała nr 454/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Lublińca.
04.11.2021 07:36 Uchwała nr 453/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia.
04.11.2021 07:35 Uchwała nr 452/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały 322/IV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r.
04.11.2021 07:33 Uchwała nr 451/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne na cmentarzach komunalnych w Lublińcu.
04.11.2021 07:31 Uchwała nr 450/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego.
04.11.2021 07:27 Uchwała nr 449/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
04.11.2021 07:25 Uchwała nr 448/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2022r. dla zakładu budżetowego.
04.11.2021 07:22 Uchwała nr 447/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2022 rok dla zakładu budżetowego.
04.11.2021 07:21 Uchwała nr 446/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2021 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2021 rok dla zakładu budżetowego.
29.09.2021 11:23 Uchwała nr 445/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2021 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
29.09.2021 11:22 Uchwała nr 444/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2021 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
29.09.2021 11:20 Uchwała nr 443/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego
29.09.2021 11:09 Uchwała nr 442/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej przy ul. M.C.Skłodowskiej w Lublińcu
29.09.2021 11:06 Uchwała nr 441/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec

1 2 3 4 następna