Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2021 11:38 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.06.2021 11:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
10.06.2021 11:35 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
10.06.2021 11:24 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
10.06.2021 11:19 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok
10.06.2021 11:19 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
10.06.2021 11:18 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
10.06.2021 11:16 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2020 rok
10.06.2021 11:15 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 czerwca 2021 r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2020 rok
10.06.2021 11:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lublińca wotum zaufania
20.05.2021 10:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu i jego Dyrektora.
20.05.2021 10:56 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów przedszkoli miejskich i szkół podstawowych w Lublińcu.
20.05.2021 10:40 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pawonków w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2021/2022, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu.
20.05.2021 10:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Koszęcin w sprawie realizacji zadania publicznego - organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2021/2022, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze "Skała" w Lublińcu.
20.05.2021 10:38 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec.
20.05.2021 10:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
20.05.2021 10:27 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kompleks stawowy Kokotek I i II".
20.05.2021 10:20 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
20.05.2021 10:19 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej przy ul. Oleskiej w Lublińcu.
20.05.2021 10:17 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
20.05.2021 10:15 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej przy ul. Grunwaldzkiej 11/1a w Lublińcu.
20.05.2021 10:13 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Kazimierza i Wiktorii Niegolewskich.
20.05.2021 10:10 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Drozdów.
20.05.2021 10:09 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Droniowickiej.
20.05.2021 10:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Armii Krajowej.
20.05.2021 10:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stanisława Hadyny.
20.05.2021 10:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Wierzbowej.
20.05.2021 10:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Karola Miarki i Plebiscytową w Lublińcu.
20.05.2021 10:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego.
20.05.2021 09:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta Lublińca obejmującego dzielnicę Steblów.
20.05.2021 09:52 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
20.05.2021 09:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
20.05.2021 09:29 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
20.05.2021 09:28 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
20.05.2021 09:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
20.05.2021 09:24 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
20.05.2021 09:22 / Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej.
20.05.2021 09:20 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r. w sprawie sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.
20.05.2021 09:19 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r.w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
20.05.2021 09:18 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2021 rok dla zakładu budżetowego.
20.05.2021 09:13 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 maja 2021 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 303/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023.
21.04.2021 07:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 kwietnia 2021 r.w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia użytku ekologicznego w Lublińcu - Kokotku.
21.04.2021 07:33 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 kwietnia 2021 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec
21.04.2021 07:32 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 kwietnia 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
21.04.2021 07:32 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 kwietnia 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
21.04.2021 07:29 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 kwietnia 2021 r.w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
24.03.2021 08:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 marca 2021 r.w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektorów przedszkoli miejskich i szkół podstawowych w Lublińcu.
24.03.2021 08:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 marca 2021 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lublińcu.
24.03.2021 08:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 marca 2021 r.w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023".
24.03.2021 07:59 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 marca 2021 r.w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025".

1 2 następna