Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2021 13:15 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 grudnia 2021 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
07.12.2021 13:14 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 grudnia 2021 r. zmieniającej Uchwałę Nr 401/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej.
07.12.2021 13:13 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w rejonie ul. Lisowickiej w Lublińcu.
07.12.2021 13:12 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu targowisk miejskich na terenie miasta Lubliniec.
07.12.2021 13:12 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu.
07.12.2021 13:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.
07.12.2021 13:05 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 469/XL/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
07.12.2021 13:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnej.
07.12.2021 13:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
07.12.2021 13:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
12.11.2021 09:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok"
12.11.2021 09:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
12.11.2021 09:05 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie opłaty targowej na 2022 rok
12.11.2021 09:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2021 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
12.11.2021 09:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2022 rok
12.11.2021 09:02 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
12.11.2021 09:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
12.11.2021 09:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok
12.11.2021 08:59 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 303/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023
12.11.2021 08:58 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12.11.2021 08:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2021 rok dla zakładu budżetowego
12.11.2021 08:56 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 290/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021r. dla zakładu budżetowego
12.11.2021 08:55 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca
22.10.2021 08:53 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu.
22.10.2021 08:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.
22.10.2021 08:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Makowej w Lublińcu.
22.10.2021 08:48 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
22.10.2021 08:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035 r.” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
22.10.2021 08:45 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej przy ul. Oleskiej.
22.10.2021 08:43 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Lublińca.
22.10.2021 08:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Robotniczej.
22.10.2021 08:35 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Biała Kolonia.
22.10.2021 08:33 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej przy ul. Lisowickiej w Lublińcu.
22.10.2021 08:29 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej przy ul. Piaskowej w Lublińcu.
22.10.2021 08:27 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r.w sprawie uchylenia uchwały 322/IV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r.
22.10.2021 08:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi pogrzebowe i pokrewne na cmentarzach komunalnych w Lublińcu.
22.10.2021 08:25 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego.
22.10.2021 08:23 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
22.10.2021 07:59 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2022r. dla zakładu budżetowego.
22.10.2021 07:58 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2022 rok dla zakładu budżetowego.
22.10.2021 07:55 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2021 rok dla zakładu budżetowego.
21.09.2021 11:38 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
21.09.2021 11:37 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego.
21.09.2021 11:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej przy ul. Lisowickiej w Lublińcu.
21.09.2021 11:35 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej przy ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu.
21.09.2021 11:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
21.09.2021 11:31 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
21.09.2021 11:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
21.09.2021 11:22 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
24.08.2021 08:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji

1 2 3 4 następna