Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2021 14:20 Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 11 w trybie przetargu nieograniczonego - lokal 48,01m2
17.06.2021 14:19 Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego przy ul. Stein 11 w trybie przetargu nieograniczonego - lokal 36,61m2
17.06.2021 13:27 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj robót związanych z budową parkingu rowerowego zadaszonego przy budynku przy ul. Paderewskiego 5A w Lublińcu.
17.06.2021 12:04 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu
14.06.2021 14:40 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu przy ul. Stalmacha 14
10.06.2021 10:39 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiorników na deszczówkę przy Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu
08.06.2021 09:06 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z remontem chodnika w ul. Grunwaldzkiej, pomiędzy ulicami Cyrana i 74 GPP oraz wykonanie rozbudowy chodnika w ul. K. Miarki w Lublińcu
07.06.2021 12:26 Zaproszenie do składania oferty na wykonanie remontu posadzki balkonu oraz wejścia głównego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu.
04.06.2021 09:10 Zaproszenie do składania oferty na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu ekspertyzy dendrologicznej 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości o nr ewid. 3408/182, k.m. 6 obręb Lubliniec
01.06.2021 14:09 Ogłoszenie o wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego skierowanego do rzeczoznawców majątkowych na sporządzenie operatów szacunkowych i inwentaryzacji budynkowej
01.06.2021 08:16 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na kompleksowy montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla 3 pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
01.06.2021 07:51 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie 10 miejsc parkingowych wzdłuż drogi gminnej ulicy Szymały w Lublińcu
26.05.2021 08:15 Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji budynkowej
25.05.2021 08:54 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu
24.05.2021 09:36 Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Stalmacha 12 w trybie bezprzetargowym
24.05.2021 09:35 Ogłoszenie na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sokoła 13 w trybie bezprzetargowym
20.05.2021 10:43 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj robót związanych z budową parkingu rowerowego zadaszonego przy budynku przy ul. Paderewskiego 5a w Lublińcu,
17.05.2021 13:27 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z dostosowaniem budynku Żłobka Miejskiego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 13 do wymagań przepisów pożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego do przepisów ochrony pożarowej”
17.05.2021 13:22 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego zapytania ofertowego na na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego 6 do wymagań przepisów pożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 do przepisów ochrony pożarowej”
14.05.2021 11:39 Zaproszenie do składania ofert na kompleksowy montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla 3 pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu.
12.05.2021 08:35 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 10 miejsc parkingowych wzdłuż drogi gminnej ulicy Szymały w Lublińcu
02.05.2021 11:27 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z dostosowaniem budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego 6 do wymagań przepisów pożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 do przepisów ochrony pożarowej”
02.05.2021 11:24 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z dostosowaniem budynku Żłobka Miejskiego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 13 do wymagań przepisów pożarowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego do przepisów ochrony pożarowej”
27.04.2021 09:25 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
21.04.2021 13:14 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego do konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku „HALKI” przy ul. Stalmacha 12 w Lublińcu”
21.04.2021 13:04 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na kompleksowe utrzymanie i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Lublińcu
21.04.2021 12:23 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych o dokarmianiu ptaków.
16.04.2021 09:55 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach stanowiących własność Gminy Lubliniec
14.04.2021 09:52 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach należących do gminy Lubliniec
12.04.2021 13:47 Zaproszenie do składania ofert na kompleksowe utrzymanie i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Lublińcu
12.04.2021 11:57 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu i uszczelnienia poszycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu
31.03.2021 11:09 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na 4 przejazdach kolejowych przez drogi gminne
31.03.2021 10:32 Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego, przy ul. Stein 11 w Lublińcu
24.03.2021 13:21 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
24.03.2021 09:59 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach należących do gminy Lubliniec
22.03.2021 14:09 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku
16.03.2021 12:59 Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec w zakresie Zadania nr 1
16.03.2021 09:26 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku
12.03.2021 11:51 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku
10.03.2021 11:41 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Stein 11 w Lublińcu
09.03.2021 09:58 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzenia naboru ofert na wybór wykonawcy na wykonanie zabiegu kastracji i sterylizacji kotów mieszkańców Lublińca.
08.03.2021 15:57 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Żłobka Miejskiego w Lublińcu do przepisów ochrony przeciwpożarowej
08.03.2021 14:52 Zaproszenie do składania ofert na zakup usługi oprogramowania wspierającego proces wyboru projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Lublińca
08.03.2021 11:47 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego do przepisów ochrony przeciwpożarowej
05.03.2021 13:11 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wybór wykonawcy na wykonanie i montaż żywej architektury, w ramach budżetu obywatelskiego
05.03.2021 13:09 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wybór wykonawcy na zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz zakup i montaż 2 sztuk kompletów do gry w szachy w kompleksie rekreacyjnym przy Zalewie Droniowickim, w ramach budżetu obywatelskiego
02.03.2021 09:34 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie zbiorników na deszczówkę przy Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole podstawowej nr 4 w Lublińcu
02.03.2021 09:32 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na 4 przejazdach kolejowych przez drogi gminne
26.02.2021 12:18 Informacja z otwarcia ofert na odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubliniec
24.02.2021 13:41 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego naboru ofert na wybór wykonawcy eksperyzy dendrologicznej 4 sztuk drzew będących pomnikami przyrody na terenie Miasta Lublińca

1 2 następna