Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2020 14:38 ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
14.02.2020 14:35 ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 STYCZNIA 2020 ROKU w sprawie powołania Zespołu do spraw MDR dedykowany do wykonywania niektórych obowiązków związanych z przestrzeganiem Procedury MDR tj. wewnętrznej procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych oraz przestrzeganiem przepisów w zakresie ujawniania informacji o schematach podatkowych
14.02.2020 14:32 ZARZĄDZENIE NR 33/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
14.02.2020 14:28 ZARZĄDZENIE NR 32 /2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 stycznia 2020 r. w sprawie: prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz sposobu i częstotliwości pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków
14.02.2020 14:20 ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 STYCZNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
14.02.2020 14:18 Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2020 r.
14.02.2020 14:12 ZARZĄDZENIE NR 29 /2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 STYCZNIA 2020 R. w sprawie: prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
14.02.2020 14:07 Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Szymanowskiego na okres do 3 lat.
12.02.2020 14:59 Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego na okres do 3 lat.
12.02.2020 14:55 Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
12.02.2020 14:48 Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
12.02.2020 14:46 Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Oświęcimskiej na okres do 3 lat.
11.02.2020 14:09 Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ulicy Grunwaldzkiej na okres do 3 lat.
11.02.2020 14:00 Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy ZHP na okres do 3 lat.
11.02.2020 13:58 Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego na okres do 3 lat.
11.02.2020 13:41 ZARZĄDZENIE NR 20/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na rok 2020
27.01.2020 13:29 ZARZĄDZENIE NR 19/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
27.01.2020 13:23 ZARZĄDZENIE NR 18/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
27.01.2020 13:20 ZARZĄDZENIE NR 17 /2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 STYCZNIA 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
27.01.2020 13:16 ZARZĄDZENIE NR 16/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 16 STYCZNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
27.01.2020 13:13 Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargowym lokalu użytkowego przy Pl. Mańki 3 w Lublińcu.
27.01.2020 13:09 Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 216/2011 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu przetargów nieograniczonych w formie pisemnej na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Lublińcu
27.01.2020 13:06 Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubliniec
27.01.2020 12:59 Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Sokoła 13 w Lublińcu na rzecz Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
27.01.2020 12:51 ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
24.01.2020 10:19 Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec.
24.01.2020 10:10 Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec.
24.01.2020 09:41 ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 STYCZNIA 2020 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
17.01.2020 14:39 ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 STYCZNIA 2020 ROKU w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu do potwierdzania zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów
17.01.2020 14:37 ZARZĄDZENIE NR 6 /2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 2 STYCZNIA 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolnym 2019/2020
17.01.2020 14:36 ZARZĄDZENIE NR 5/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 STYCZNIA 2020 ROKU w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
17.01.2020 14:34 Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
17.01.2020 14:31 ZARZĄDZENIE NR 3 /2020 Burmistrza Miasta Lublińca z 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej” który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
17.01.2020 14:27 Zarządzenie nr 2 /2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia określonych czynności, w tym zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
17.01.2020 14:16 Zarządzenie Nr 1 /2020 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Lublińcu.