Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2020 12:08 Uchwała Nr 264/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Lubliniec, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
04.08.2020 12:07 Uchwała Nr 263/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
04.08.2020 12:06 Uchwała Nr 262/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2020/2021.
04.08.2020 12:05 Uchwała Nr 261/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.
04.08.2020 12:04 Uchwała Nr 256/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej.
04.08.2020 12:03 Uchwała Nr 255/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca.
04.08.2020 12:02 Uchwała Nr 253/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego.
08.06.2020 10:54 Uchwała Nr 233/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 45/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
08.06.2020 10:53 Uchwała Nr 232/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
08.06.2020 10:52 Uchwała Nr 231/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
01.06.2020 13:41 Uchwała Nr 229/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
01.06.2020 13:39 Uchwała Nr 226/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Czesława Miłosza.
28.04.2020 10:57 Uchwała Nr 221/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
28.04.2020 10:54 Uchwała Nr 220/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
28.04.2020 10:50 Uchwała Nr 216/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lubliniec lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt. 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
28.04.2020 10:47 Uchwała Nr 215/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej
28.04.2020 10:45 Uchwała Nr 214/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
20.03.2020 12:27 Uchwała Nr 209/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
20.03.2020 12:26 Uchwała Nr 208/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2020 r.
20.03.2020 12:25 Uchwała Nr 207/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych, dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą.
20.03.2020 12:24 Uchwała Nr 206/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zasad wnoszenia i cofania wkładów do spółek handlowych oraz zasad zbywania akcji i udziałów przez Gminę Lubliniec.
19.02.2020 10:58 Uchwała Nr 202/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2019/2020.
19.02.2020 10:53 Uchwała Nr 201/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
19.02.2020 10:43 Uchwała Nr 200/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lubliniec na lata 2020 – 2023.
19.02.2020 10:32 Uchwała Nr 191/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
19.02.2020 10:27 Uchwała Nr 189/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
13.01.2020 15:07 Uchwała Nr 183/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wymyślacz
13.01.2020 15:05 Uchwała Nr 182/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą