Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2021 15:47 Uchwała nr 327/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
04.01.2021 15:46 Uchwała nr 326/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.01.2021 15:43 Uchwała nr 318/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r.w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok
04.01.2021 15:43 Uchwała nr 325/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
24.11.2020 13:05 Uchwała nr 314/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
24.11.2020 13:04 Uchwała nr 313/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
24.11.2020 13:02 Uchwała nr 312/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubliniec
24.11.2020 13:01 Uchwała nr 308/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie opłaty targowej na 2021 rok
24.11.2020 13:00 Uchwała nr 307/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
24.11.2020 12:59 Uchwała nr 306/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2021 rok
24.11.2020 12:57 Uchwała nr 305/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
24.11.2020 12:56 Uchwała nr 304/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
05.11.2020 14:27 Uchwała Nr 300/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
05.11.2020 14:26 Uchwała Nr 297/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Częstochowska, Podmiejska i Klonowa oraz w rejonie ulic Kopce i Czarnoleska miasta Lublińca.
05.11.2020 14:25 Uchwała Nr 295/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej część miasta Lublińca.
05.11.2020 14:23 Uchwała Nr 294/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca.
28.09.2020 14:48 Uchwała Nr 285/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym.
28.09.2020 14:47 Uchwała Nr 284/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Chabrowej.
28.09.2020 14:44 Uchwała Nr 282/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu parkingu Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Lublińcu.
04.08.2020 12:08 Uchwała Nr 264/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Lubliniec, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.
04.08.2020 12:07 Uchwała Nr 263/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
04.08.2020 12:06 Uchwała Nr 262/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2020/2021.
04.08.2020 12:05 Uchwała Nr 261/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca.
04.08.2020 12:04 Uchwała Nr 256/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej.
04.08.2020 12:03 Uchwała Nr 255/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca.
04.08.2020 12:02 Uchwała Nr 253/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego.
08.06.2020 10:54 Uchwała Nr 233/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 45/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
08.06.2020 10:53 Uchwała Nr 232/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
08.06.2020 10:52 Uchwała Nr 231/XXII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
01.06.2020 13:41 Uchwała Nr 229/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
01.06.2020 13:39 Uchwała Nr 226/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Czesława Miłosza.
28.04.2020 10:57 Uchwała Nr 221/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
28.04.2020 10:54 Uchwała Nr 220/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
28.04.2020 10:50 Uchwała Nr 216/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lubliniec lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt. 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
28.04.2020 10:47 Uchwała Nr 215/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej
28.04.2020 10:45 Uchwała Nr 214/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
20.03.2020 12:27 Uchwała Nr 209/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
20.03.2020 12:26 Uchwała Nr 208/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2020 r.
20.03.2020 12:25 Uchwała Nr 207/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych, dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą.
20.03.2020 12:24 Uchwała Nr 206/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zasad wnoszenia i cofania wkładów do spółek handlowych oraz zasad zbywania akcji i udziałów przez Gminę Lubliniec.
19.02.2020 10:58 Uchwała Nr 202/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2019/2020.
19.02.2020 10:53 Uchwała Nr 201/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
19.02.2020 10:43 Uchwała Nr 200/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lubliniec na lata 2020 – 2023.
19.02.2020 10:32 Uchwała Nr 191/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
19.02.2020 10:27 Uchwała Nr 189/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
13.01.2020 15:07 Uchwała Nr 183/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wymyślacz
13.01.2020 15:05 Uchwała Nr 182/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą