Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2020 11:25 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Lublińca z dnia 3 lipca 2020r.
18.09.2020 10:44 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym.
18.09.2020 10:42 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Chabrowej.
18.09.2020 10:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca.
18.09.2020 10:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Lublińca.
18.09.2020 10:33 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie ustalenia Regulaminu parkingu Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Lublińcu.
18.09.2020 10:31 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Lubliniec.
18.09.2020 10:29 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie odstąpienia od zwrotu bonifikaty.
18.09.2020 10:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej.
18.09.2020 10:25 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
18.09.2020 10:22 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
21.08.2020 11:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 sierpnia 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Koszęcin w sprawie powierzenia Gminie Lubliniec wybranego zakresu zadania zbiorowego odprowadzania ścieków.
21.08.2020 11:02 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 sierpnia 2020 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
21.08.2020 10:59 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 sierpnia 2020 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
21.08.2020 10:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 sierpnia 2020 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
21.08.2020 10:55 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 sierpnia 2020 r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie tężni przy rzece Lublinica na 2020 rok dla zakładu budżetowego.
21.08.2020 10:52 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 sierpnia 2020 r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarza komunalnego w Lublińcu na 2020 rok dla zakładu budżetowego.
21.08.2020 10:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 sierpnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego.
21.08.2020 10:48 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 sierpnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
23.07.2020 13:42 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie przekazania petycji według właściwości oraz skierowania apelu
23.07.2020 13:38 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie pozostawienia skargi oraz wniosku bez rozpoznania
23.07.2020 13:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
23.07.2020 13:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec
23.07.2020 13:29 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Lubliniec, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
23.07.2020 13:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
23.07.2020 13:24 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2020/2021
23.07.2020 13:18 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca
23.07.2020 13:15 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie nadania nazwy bulwarowi na terenie Lublińca
23.07.2020 13:13 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 3 w Lublińcu
23.07.2020 13:11 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego przy ul. ZHP w Lublińcu
23.07.2020 13:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
23.07.2020 13:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Lublińca w rejonie ulicy Spokojnej
23.07.2020 13:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
23.07.2020 12:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lublinieckiemu w postaci nakładów związanych z podniesieniem bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych na terenie miasta Lublińca
23.07.2020 12:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego
23.07.2020 12:45 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na zakup respiratorów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
23.07.2020 12:42 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia czynszowego
23.07.2020 12:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 lipca 2020 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.
19.06.2020 09:33 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 czerwca 2020 r w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Lubliniec
19.06.2020 09:32 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 czerwca 2020 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.
19.06.2020 09:30 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 czerwca 2020 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
19.06.2020 09:27 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 czerwca 2020 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
19.06.2020 09:25 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 czerwca 2020 r w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu
19.06.2020 09:23 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 czerwca 2020 r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lublińca za 2019 rok
19.06.2020 09:21 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 czerwca 2020 r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2019 rok
19.06.2020 09:18 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 czerwca 2020 r w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lublińca wotum zaufania
29.05.2020 08:53 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 04 czerwca 2020 r w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
29.05.2020 08:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 04 czerwca 2020 r w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
29.05.2020 08:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 04 czerwca 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 213/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej, długoterminowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), Działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
29.05.2020 08:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 04 czerwca 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 212/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

1 2 3 następna