Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2020 07:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok".
16.12.2020 07:35 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
16.12.2020 07:30 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 313/XXVIII/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
16.12.2020 07:29 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16.12.2020 07:23 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec.
16.12.2020 07:21 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubliniec”.
16.12.2020 07:20 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie fontanny na Bulwarze Europejskim na 2020 rok dla zakładu budżetowego.
16.12.2020 07:19 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 271/XXV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie tężni przy rzece Lublinica na 2020 rok dla zakładu budżetowego.
16.12.2020 07:18 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego.
16.12.2020 07:16 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 160/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego.
16.12.2020 07:15 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego.
16.12.2020 07:14 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.
16.12.2020 07:12 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.
16.12.2020 07:10 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 21 grudnia 2020 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
13.11.2020 13:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w mieście Lubliniec.
13.11.2020 13:23 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”.
13.11.2020 13:10 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca.
13.11.2020 13:09 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
13.11.2020 13:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubliniec.
13.11.2020 13:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Sokoła.
13.11.2020 13:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Henryka Wieniawskiego.
13.11.2020 12:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu u zbiegu ulic Aleksandra Kamińskiego i Lisowickiej.
13.11.2020 12:53 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie opłaty targowej na 2021 rok.
13.11.2020 12:52 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
13.11.2020 12:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2021 rok.
13.11.2020 12:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
13.11.2020 12:47 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
13.11.2020 12:45 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023.
13.11.2020 12:44 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
13.11.2020 12:41 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 19 listopada 2020 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
23.10.2020 11:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
23.10.2020 11:53 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie przyjęcia apelu obrony działalności Oddziału Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgi Urazowej w Kochcicach.
23.10.2020 11:52 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
23.10.2020 11:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”.
23.10.2020 11:50 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Częstochowska, Podmiejska i Klonowa oraz w rejonie ulic Kopce i Czarnoleska miasta Lublińca.
23.10.2020 11:48 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Częstochowska, Podmiejska i Klonowa oraz w rejonie ulic Kopce i Czarnoleska miasta Lublińca.
23.10.2020 11:47 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej część miasta Lublińca.
23.10.2020 11:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca.
23.10.2020 11:45 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Żyznej.
23.10.2020 11:28 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Północnej.
23.10.2020 11:24 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i urządzeń komunalnych na 2021 rok dla zakładu budżetowego.
23.10.2020 11:22 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021r. dla zakładu budżetowego.
23.10.2020 11:21 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
23.10.2020 11:20 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.
23.10.2020 11:17 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2020 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
18.09.2020 11:25 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Lublińca z dnia 3 lipca 2020r.
18.09.2020 10:44 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym.
18.09.2020 10:42 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Chabrowej.
18.09.2020 10:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca.
18.09.2020 10:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 września 2020 r w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Lublińca.

1 2 3 następna