Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2019 08:28 Uchwała Nr 177/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec.
23.12.2019 08:25 Uchwała Nr 174/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.
23.12.2019 08:24 Uchwała Nr 172/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 158/XV/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej na 2020 rok.
22.11.2019 12:57 Uchwała Nr 168/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wymyślacz
22.11.2019 12:55 Uchwała Nr 167/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Świerkowej
22.11.2019 12:52 Uchwała Nr 158/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
22.11.2019 12:50 Uchwała Nr 157/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
22.11.2019 12:46 Uchwała Nr 156/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok
22.11.2019 12:41 Uchwała Nr 155/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
22.11.2019 12:37 Uchwała Nr 154/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
31.10.2019 13:56 Uchwała Nr 146/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
03.10.2019 09:06 Uchwała Nr 134/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
03.10.2019 08:59 Uchwała Nr 116/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat
03.10.2019 08:55 Uchwała Nr 115/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubliniec"
03.10.2019 08:48 Uchwała Nr 114/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
03.10.2019 08:45 Uchwała Nr 113/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Powstańców Śląskich miasta Lublińca
03.10.2019 08:34 Uchwała Nr 112/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lubliniec
03.10.2019 08:29 Uchwała Nr 109/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
10.07.2019 11:18 Uchwała Nr 102/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego.
10.07.2019 11:17 Uchwała Nr 101/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 499/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym.
10.07.2019 11:15 Uchwała Nr 96/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ul. Klonowej.
10.07.2019 11:01 Uchwała Nr 100/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Zagłówek.
04.04.2019 12:17 Uchwała Nr 67/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lubliniec
04.04.2019 12:15 Uchwała Nr 66/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Lublińcu
04.04.2019 12:12 Uchwała Nr 62/VI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej
07.03.2019 10:52 Uchwała Nr 55/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
07.03.2019 10:50 Uchwała Nr 52/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.03.2019 10:49 Uchwała Nr 51/V/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec, a także określenia granic ich obwodów.
04.02.2019 09:47 Uchwała Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
04.02.2019 09:42 Uchwała Nr 47/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
04.02.2019 09:38 Uchwała Nr 46/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
04.02.2019 09:37 Uchwała Nr 45/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.02.2019 09:35 Uchwała Nr 44/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
04.02.2019 09:31 Uchwała Nr 43/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubliniec”.
04.02.2019 08:55 Uchwała Nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Częstochowskiej.
04.02.2019 08:54 Uchwała Nr 40/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Oleskiej
04.02.2019 08:49 Uchwała Nr 39/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu w sprawie
04.02.2019 08:34 Uchwała Nr 37/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz uczniom niektórych oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2019/2020.