Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2019 14:05 Uchwała Nr 180/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
20.12.2019 14:04 Uchwała Nr 179/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w Lublińcu.
20.12.2019 14:01 Uchwała Nr 178/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu.
20.12.2019 13:52 Uchwała Nr 177/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec.
20.12.2019 13:33 Uchwała Nr 176/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
20.12.2019 13:33 Uchwała Nr 175/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2023. Aktualizacja.”
20.12.2019 13:30 Uchwała Nr 174/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.
20.12.2019 13:21 Uchwała Nr 173/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.
20.12.2019 13:18 Uchwała Nr 172/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 158/XV/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej na 2020 rok.
20.12.2019 13:13 Uchwała Nr 171/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
20.12.2019 13:12 Uchwała Nr 170/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach.
22.11.2019 12:30 Uchwała Nr 169/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę nr 44/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019r.
22.11.2019 12:25 / Uchwała Nr 168/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wymyślacz
22.11.2019 12:23 Uchwała Nr 167/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Świerkowej
22.11.2019 12:20 Uchwała Nr 166/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza
22.11.2019 12:17 Uchwała Nr 165/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Klonowej
22.11.2019 12:15 Uchwała Nr 164/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca
22.11.2019 12:13 Uchwała Nr 163/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Lublińca
22.11.2019 12:03 Uchwała Nr 162/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca
22.11.2019 11:59 Uchwała Nr 161/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego
22.11.2019 11:57 Uchwała Nr 160/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego
22.11.2019 11:55 Uchwała Nr 159/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego
22.11.2019 11:52 Uchwała Nr 158/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
22.11.2019 11:50 Uchwała Nr 157/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
22.11.2019 11:46 Uchwała Nr 156/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok
22.11.2019 11:40 Uchwała Nr 155/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
22.11.2019 11:36 Uchwała Nr 154/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
22.11.2019 11:32 Uchwała Nr 153/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
22.11.2019 11:22 Uchwała Nr 152/XV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
31.10.2019 13:51 Uchwała Nr 151/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
31.10.2019 13:49 Uchwała Nr 150/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie przekazania skargi
31.10.2019 13:47 Uchwała Nr 149/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”
31.10.2019 13:44 Uchwała Nr 148/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
31.10.2019 13:40 Uchwała Nr 147/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”
31.10.2019 13:38 Uchwała Nr 146/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
31.10.2019 13:36 Uchwała Nr 145/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
31.10.2019 13:33 Uchwała Nr 144/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
31.10.2019 13:32 Uchwała Nr 143/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej
31.10.2019 13:29 Uchwała Nr 142/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
31.10.2019 13:27 Uchwała Nr 141/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
31.10.2019 13:25 Uchwała Nr 140/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019 r. dla zakładu budżetowego
31.10.2019 13:21 Uchwała Nr 139/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lublińcu na kadencję w latach 2020-2023
31.10.2019 13:17 Uchwała Nr 138/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie oświadczenia dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S11 na terenie Gminy Lubliniec
02.10.2019 14:16 Uchwała Nr 137/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec ponownego przyłączenia Lubliniec i ziem Powiatu lublinieckiego w struktury ewentualnie tworzonego województwa częstochowskiego
02.10.2019 14:12 Uchwała Nr 136/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
02.10.2019 14:04 Uchwała Nr 135/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
02.10.2019 13:55 Uchwała Nr 134/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Radz miejskiej w Lubli}cu y dnia 24 listopada 2016r.w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
02.10.2019 13:52 Uchwała Nr 133/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu - Kokotku przy ul. Osiedle Posmyk 43
02.10.2019 13:40 Uchwała Nr 132/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Paderewskiego
02.10.2019 13:36 Uchwała Nr 131/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego

1 2 3 następna