Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2019 15:20 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
10.12.2019 15:09 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec
10.12.2019 15:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
10.12.2019 15:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2022. Aktualizacja.”
10.12.2019 14:59 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 r.
10.12.2019 14:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
10.12.2019 14:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 158/XV/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej na 2020 rok
10.12.2019 14:48 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
10.12.2019 14:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
08.11.2019 14:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Wymyślacz.
08.11.2019 14:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Świerkowej.
08.11.2019 14:02 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza.
08.11.2019 14:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy ul. Klonowej.
08.11.2019 13:56 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego śródmieście i południową część miasta Lublińca.
08.11.2019 13:45 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części miasta Lublińca.
08.11.2019 13:41 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lisowickiej miasta Lublińca.
08.11.2019 13:40 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego.
08.11.2019 13:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego.
08.11.2019 13:37 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2020 r. dla zakładu budżetowego.
08.11.2019 13:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 rok.
08.11.2019 13:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
08.11.2019 13:28 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok.
08.11.2019 13:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
08.11.2019 13:25 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
08.11.2019 13:23 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
08.11.2019 13:22 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
24.10.2019 08:30 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie oświadczenia dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S 11 na terenie Gminy Lubliniec
23.10.2019 12:05 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie : przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”.
23.10.2019 12:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
23.10.2019 12:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.
23.10.2019 12:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
23.10.2019 11:58 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec.
23.10.2019 11:56 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.
23.10.2019 11:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
23.10.2019 11:48 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej.
23.10.2019 11:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie : zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
23.10.2019 11:45 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
23.10.2019 11:43 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019r. dla zakładu budżetowego.
23.10.2019 11:41 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lublińcu na kadencję w latach 2020-2023.
20.09.2019 10:52 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
20.09.2019 10:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
20.09.2019 10:47 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
20.09.2019 10:45 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec
20.09.2019 10:43 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
20.09.2019 10:40 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu - Kokotku przy ul. Osiedle Posmyk 43
20.09.2019 10:35 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Paderewskiego
20.09.2019 10:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stefana Kisielewskiego
20.09.2019 10:32 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. Kochcickiej
20.09.2019 10:30 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Stara Kolonia
20.09.2019 10:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Stara Kolonia

1 2 3 następna