Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2023 08:24 Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie Nr rej. 040336-53-K062-Pt/23h
29.09.2023 12:57 Informacja pokontrolna nr 139 dot.zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki"
29.09.2023 12:53 Informacja pokontrolna nr 154 dot.zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku "Halki"
07.08.2023 09:02 Wystąpienie pokontrolne NIK
23.06.2023 11:12 Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział w Częstochowie nr rej. 040424-53-KO26-Pt/23 / Wystąpienie nr rej. 040424-53-KO26-Ws01/23
11.01.2022 11:58 FF_RKPR.44.69.2.2021.HR - kontrola "Budowa Przedszkola nr 2 w Lublińcu"
29.10.2021 09:22 FR-RKPR.44.189.3.2021 - informacja pokontrolna _ centrum przesiadkowe P&R 27.10.2021
02.06.2021 12:03 FR-RKPR.44.189.2.2021 - informacja pokontrolna _ centrum przesiadkowe P&R
31.05.2021 11:33 FR-RKPR.44.327.1.2021 - informacja pokontrolna _ termomodernizacja budynku ul. Grunwaldzka 27
10.03.2021 12:38 FR-RKPR.44.69.1.2021.PS_Informacja Pokontrolna _ Budowa Przedszkola nr 2 _ kontrola Urzędu Marszałkowskiego
30.11.2020 15:43 FR-RKPR.44.556.2.2020.MW - Informacja pokontrolna dla zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie gminy Lubliniec - etap II".
13.11.2020 11:03 FR-RKPR.44.556.1.2020.IR - Informacja pokontrolna dla zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie gminy Lubliniec - etap II".
14.09.2020 08:45 2419-SKA-1.4033.80.2020.TEL.KK Protokół z czynności sprawdzających Urządu Skarbowego w Lublińcu z dnia 22.07.2020r. w sprawie poprawności sporządzenia deklaracji VAT-7 za maj 2020r., w której Gmina Lubliniec wykazała zwrot VAT
03.06.2020 15:34 Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dn. 29 sierpnia 2019 r.
26.06.2019 09:56 KOXII.431.5.2019 Informacja o kontroli -"Działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej."
21.01.2019 13:47 FR-RKPR.44.728.1.2018MWi Informacja pokontrolna- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2
21.01.2019 13:41 FR-RKPR.44.728.1.2018.MW, Informacja pokontrolna- Fundusze Europejskie- Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
17.07.2018 10:31 Fragment Protokołu Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddział Częstochowa przeprowadzonej w Referacie Kadr
10.01.2018 11:18 PO I Ds 5.2017 Postanowienie o umorzeniu śledztwa z dn.14.11.2017
04.01.2017 12:42 BAK.1710.00006.2016, ZN.6841. Wyrok Sądu zasądzajacy odszkodowanie dla Gminy Lubliniec od notariusza p.L.Madej w sprawieLKA-4101-005-01/2014 / Wystapienie pokontrolne NIK Delegatura w Katowicach- Prawidłowość przekazania w wieczyste użytkowanie i wykorzystania nieruchomości gminnej przy ul.GPP w Lublińcu [1]
04.01.2017 12:33 BAK.1710.00003.2016 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Śląskiego z 9.11.2016r-dotyczy dotacji celowej z 2012r."W Lublińcu żyje się bezpieczniej"
20.10.2016 13:33 LKA.411.009.10.2016 Wystapienie pokontrolne NIK dot. realizacji zaleceń po kontroli P/14/105 opublik.21.12.2015
30.12.2015 14:52 uchwała Nr 541/XXVII/2015 RIO uchwała Nr 541/XXVII/2015 RIO z dn.03.12.2015r.
30.12.2015 14:50 BAK.1710.00003.2015 odpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO
30.12.2015 14:49 WK-610/25/4/15 Wystapienie pokontrolne Prezesa RIO z 23.10.2015r.
30.12.2015 14:10 sygn.aktI LKA-4112-005-01/2014 Wyrok Sądu z uzasadnieniem Gmina Lubliniec vs L.Madej oraz LKA-4112-005-01/2014 z dn.27.11.2015r.
30.12.2015 13:58 KPK.KPO.443.161.2015 KPK.KPO.443.161.2015 z dn.24.11.2015
30.12.2015 13:55 B.2010.00004.2015 pismo B.2010.00004.2015 z dn.04.08.2015r.
30.12.2015 13:44 LKA-4101-005-01/2014 Wystapienie pokontrolne NIK Delegatura w Katowicach- Prawidłowość przekazania w wieczyste użytkowanie i wykorzystania nieruchomości gminnej przy ul.GPP w Lublińcu
21.12.2015 13:17 ZKIII.431.1.10.2015 Protokół ŚUW okresowej kontroli problemowej w Straży Miejskiej
21.12.2015 13:06 BAK.1710.00002.2015 Wystapienie pokontrolne Śląski Urząd Wojewódzki dot. zadania CEIDG-przyjmowanie, przesyłanie, niszczenie wniosków o wpis do CEIDG oraz gospodarowanie dotacją
21.12.2015 11:35 LKA-4101-028-03/2014 Wystąpienie pokontrolne NIK Delegatura w Katowicach
08.09.2014 12:49 092014030058PRO001 Protokół z kontroli ZUS-Prawidłowość realizacji zadań z zakresu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Miejskiego w okresie 01.01.2010 -31.12.2013r.
06.08.2013 11:25 Informacja pokontrolna Nr 80/K/13 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
06.08.2013 11:20 Informacja pokontrolna Nr 36/WM/13 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
06.08.2013 11:08 FE/IIa/701215/445/3/10 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Śląskiego z 19.03.2013r.
21.09.2011 12:35 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
06.09.2011 12:01 Kontrola problemowa przeprowadzona przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
11.03.2011 09:58 Kontrola projektu : Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu drogowego sieci uzupełniającej poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Klonowej w Lublińcu
19.10.2010 11:42 Kontrola projektu "Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. M.C.Skłodowskiej w Lublińcu
24.06.2010 10:47 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej - "Rewitalizacja X Muzy w Lublińcu" - audyt funduszy strukturalnych, audyt operacji
21.06.2010 13:59 Kontrola projektu "Adaptacja pomieszczeń historycznej kamienicy Courantów na siedzibę Muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu
04.06.2010 09:04 Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach - Audyt funduszy strukturalnych, audyt operacji dotyczący projektu "Rewitalizacja X Muzy w Lublińcu"
12.05.2010 11:46 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach - kontrola w zakresie powiązań budżetu Gminy Lubliniec z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009r.
12.05.2010 11:36 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach - kontrola w zakresie gospodarowania w latach 2006-2008 stałymi odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza ulegającymi biodegradacji
12.05.2010 11:19 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu - protokół kontroli z 29.05.2009r.
12.05.2010 11:07 Śląski Urząd Wojewódzkiw Katowicach - protokół kontroli problemowej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonych na zadania zlecone ustawowo gminie Lubliniec w 2007r. z 02.07.08r.
12.05.2010 10:55 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 19.02.2008r. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
26.11.2007 15:23 Uchwala RIO z dnia 28.09.2007 r.
26.11.2007 15:21 Rozstrzygniecie nadzorcze RIO w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego 2007 r.

1 2 następna