Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2018 12:10 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu.
14.12.2018 12:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Oleskiej.
14.12.2018 12:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.”.
14.12.2018 12:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
14.12.2018 11:51 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
14.12.2018 11:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
14.12.2018 11:47 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec.
28.11.2018 09:38 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę nr 177/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
28.11.2018 09:37 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Lubliniec w prawo własności tych gruntów.
28.11.2018 09:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
28.11.2018 09:33 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018r.
28.11.2018 09:29 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego (utrzymanie obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. 74 GPP).
28.11.2018 09:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 4 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego (utrzymanie urządzeń sanitarnych na terenie miasta).
09.11.2018 13:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej.
09.11.2018 13:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lublińcu
09.11.2018 13:05 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu budżetowego ( utrzymanie czystości i porządku w budynkach i urządzeń sanitarnych na terenie miasta )
09.11.2018 13:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu budżetowego ( obiekt sportowo – rekreacyjny przy ul. 74 GPP )
09.11.2018 13:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu budżetowego ( kryta pływalnia )
09.11.2018 12:59 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 rok
09.11.2018 12:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
09.11.2018 12:56 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 2019 r
09.11.2018 12:55 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na 2019 rok
09.11.2018 12:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2019 rok
09.10.2018 07:24 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 10 października 2018 r. w sprawie przyznania Honorowego obywatelstwa Miasta Lublińca Pani Irenie Sobkov
21.09.2018 12:30 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019"
21.09.2018 12:24 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze miasta Lubliniec
21.09.2018 12:18 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Oleskiej miasta Lublińca
21.09.2018 12:14 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Powstańców Śląskich miasta Lublińca
21.09.2018 12:10 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu
21.09.2018 12:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu
21.09.2018 12:04 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu pomiędzy ul. Lisowicką i ul. Wojciecha Kilara
21.09.2018 12:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Czarnoleskiej
21.09.2018 11:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Wincentego Witosa
21.09.2018 11:53 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiacej własność Gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu w rejonie ul. M.C. Skłodowskiej
21.09.2018 11:48 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
21.09.2018 11:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
21.09.2018 11:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 391/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe
21.09.2018 11:30 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
24.08.2018 10:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
24.08.2018 09:58 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 r.
24.08.2018 09:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
24.08.2018 09:55 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 r. dla zakładu budżetowego
24.08.2018 09:54 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 456/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
26.07.2018 13:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
26.07.2018 13:37 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wejścia Miasta Lublińca w skład Związku Metropolitalnego „Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii”;
26.07.2018 13:34 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec udziałów w nieruchomościach gruntowych, położonych w Lublińcu przy rondzie im. Księdza Jerzego Popiełuszki
26.07.2018 13:31 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Nr 416/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 marca 2009 r.
28.06.2018 15:12 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
28.06.2018 15:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Ptaka
28.06.2018 15:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubliniec" oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

1 2 3 następna