Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2018 14:45 Uchwała Nr 461//XLIV/2017 Rady Miejskiej Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lublińca – Kokotek – etap I
06.02.2018 14:41 Uchwała Nr 460//XLIV/2017 Rady Miejskiej Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Zachodniej miasta Lublińca
06.02.2018 14:38 Uchwała Nr 459//XLIV/2017 Rady Miejskiej Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. ks. E. Szramka miasta Lublińca
06.02.2018 14:36 Uchwała Nr 458//XLIV/2017 Rady Miejskiej Lublińcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej miasta Lublińca
29.12.2017 11:34 Uchwała Nr 450/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
29.12.2017 11:19 Uchwała Nr 446/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnetrznej w Lublińcu - Kokotku
29.12.2017 11:17 Uchwała Nr 445/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnetrznej w rejonie ul.Wyszyńskiego
29.12.2017 11:15 Uchwała Nr 443/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
29.12.2017 11:13 Uchwała Nr 441/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza oraz w rejonie ulic Oświęcimskiej, Paderwskiego i Pl.Niepodległości miasta Lublińca
29.12.2017 11:10 Uchwała Nr 440/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Rolniczej miasta Lublińca
29.12.2017 11:02 Uchwała Nr 438/XLII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku lesnego i okreslenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsaparcia Rolnictwa na 2018 rok
29.12.2017 10:55 Uchwała Nr 437/XIIL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i okreslenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadająch osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych na 2018 rok
29.12.2017 10:46 Uchwała Nr 429/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania
29.12.2017 10:15 Uchwała Nr 428/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - dziennych domach pobytu
07.12.2017 13:36 Uchwała Nr 422/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej na 2018 rok
07.12.2017 13:31 Uchwała Nr 421/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2018 rok
05.10.2017 11:20 Uchwała Nr 414/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
05.10.2017 10:15 Uchwała Nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt. 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
05.10.2017 09:44 Uchwała Nr 398/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu
05.10.2017 09:40 Uchwała Nr 397/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu
05.10.2017 09:26 Uchwała Nr 393/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23.06.2017 11:50 Uchwała Nr 380/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
23.06.2017 11:48 Uchwała Nr 379/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Lublińcu
26.05.2017 12:04 Uchwała Nr 370/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
26.05.2017 11:59 Uchwała Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania
26.05.2017 11:54 Uchwała Nr 363/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym
26.05.2017 11:37 Uchwała Nr 362/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązyjących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
26.05.2017 11:32 Uchwała Nr 358/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Miasta Lublińca, za pomocą innego instrumentu płatniczego
26.05.2017 11:17 Uchwała Nr 355/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w roku szkolnym 2017/2018
26.05.2017 11:11 Uchwała Nr 354/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 236/XX/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublińca
26.05.2017 11:07 Uchwała Nr 353/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
26.05.2017 11:04 Uchwała Nr 350/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami : Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego
26.05.2017 10:58 Uchwała Nr 342/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
26.05.2017 10:52 Uchwała Nr 337/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Lublińca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
02.02.2017 12:23 Uchwała Nr 328/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminy Lubliniec
02.02.2017 12:20 Uchwała Nr 327/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie okreslenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.