Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2017 11:03 Uchwała Nr 317/XXX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
05.01.2017 10:57 Uchwała Nr 316/XXX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
05.01.2017 10:54 Uchwała Nr 315/XXX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
05.01.2017 10:50 Uchwała Nr 314/XXX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
21.12.2016 14:04 Uchwała Nr 313/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
21.12.2016 14:00 Uchwała Nr 312/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu
21.12.2016 13:55 Uchwała Nr 311/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
21.12.2016 13:46 Uchwała Nr 310/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
21.12.2016 13:40 Uchwała Nr 309/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
21.12.2016 13:11 Uchwała Nr 308/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
21.12.2016 13:08 Uchwała Nr 307/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
21.12.2016 13:05 Uchwała Nr 306/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
29.11.2016 14:33 Uchwała Nr 305/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
29.11.2016 14:29 Uchwała Nr 304/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
29.11.2016 14:24 Uchwała Nr 303/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017
29.11.2016 14:18 Uchwała Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
29.11.2016 14:13 Uchwała Nr 301/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Brzozowej
29.11.2016 14:10 Uchwała Nr 300/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Damrota
29.11.2016 14:05 Uchwała Nr 299/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
29.11.2016 14:02 Uchwała Nr 298/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
29.11.2016 13:42 Uchwała Nr 297/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 283/XXVII/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 rok
29.11.2016 13:34 Uchwała Nr 296/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
29.11.2016 13:29 Uchwała Nr 295/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
29.11.2016 13:24 Uchwała Nr 294/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
29.11.2016 13:18 Uchwała Nr 293/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na 2017 rok
29.11.2016 13:09 Uchwała Nr 292/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
29.11.2016 12:58 Uchwała Nr 291/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
04.11.2016 12:16 Uchwała Nr 290/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 paździrnika 2016 r. w sprawie wydania przez Miasto Lubliniec czasopisma samorządowego "Nowiny Lublinieckie"
04.11.2016 12:14 Uchwała nr 289/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 paździrnika 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu.
04.11.2016 12:12 Uchwała Nr 288/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Burmistrza Miasta Lublińca.
04.11.2016 12:10 Uchwała Nr 287/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
04.11.2016 12:08 Uchwała Nr 286/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 paździrnika 2016 r. w sprzwie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic św. Anny i Mickiewicza oraz w rejonie ulic Oświęcimskiej, Paderewskiego i pl. Niepodległości miasta Lublińca.
04.11.2016 12:03 Uchwała Nr 285/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dl obszaru w rejonie ul. M.C. Skłodowskiej miasta Lubliińca.
04.11.2016 11:54 Uchwała Nr 284/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r.w sprawie opłaty prolongacyjnej
04.11.2016 11:45 Uchwała Nr 283/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 r.
04.11.2016 11:40 Uchwała Nr 282/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
04.11.2016 11:28 Uchwała Nr 281/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
04.11.2016 11:24 Uchwała Nr 280/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
04.11.2016 11:21 Uchwała Nr 279/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego.
04.11.2016 10:32 Uchwała Nr 278/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
04.11.2016 10:27 Uchwała Nr 277/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
04.11.2016 10:24 Uchwała Nr 276/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
04.11.2016 10:22 uchwała Nr 275/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodciągowych i urzadzeń kanalizacyjnych.
04.11.2016 10:17 Uchwała Nr 274/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 r. dla zakładu budżetowego.
04.11.2016 10:14 Uchwała Nr 273/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Statutu Miasta Lublińca.
04.11.2016 10:12 Uchwała Nr 272/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 wrzesnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu
06.10.2016 13:57 Uchwała Nr 271/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
06.10.2016 13:53 Uchwała Nr 270/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 1 oraz Filii Nr 2 Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im.J.Lompy oraz dokonania zmian w statucie Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu
06.10.2016 13:47 Uchwała Nr 269/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
06.10.2016 13:43 Uchwała Nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Droniowiczki miasta Lublińca

1 2 3 następna