Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2016 11:15 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
23.12.2016 11:11 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
23.12.2016 11:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
09.12.2016 13:20 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
09.12.2016 13:17 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu
09.12.2016 13:12 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
09.12.2016 13:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
09.12.2016 13:02 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
09.12.2016 12:53 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
09.12.2016 12:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
09.12.2016 12:47 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
18.11.2016 14:09 Projekt uchwały na sesję rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r."
18.11.2016 14:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017"
18.11.2016 13:44 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec
18.11.2016 13:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu przy ul. Brzozowej
18.11.2016 13:26 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublincu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Lubliniec, położonych w Lublińcu przy ul. Damrota
18.11.2016 13:25 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
18.11.2016 13:13 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
18.11.2016 13:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 283/XXVII/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 r.
18.11.2016 12:59 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
18.11.2016 12:54 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublincu na sesję w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia sredniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
18.11.2016 12:43 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
18.11.2016 12:38 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie obnizenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na 2017 r.
18.11.2016 12:28 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
18.11.2016 12:16 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
21.10.2016 11:43 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie wydawania przez Miasto Lubliniec czasopisma samorządowego "Nowiny Lublinieckie"
21.10.2016 11:40 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu
21.10.2016 11:36 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
21.10.2016 11:33 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Świętej Anny i Mickiewicza oraz w rejonie ulic Oświęcimskiej, Paderewskiego i Pl. Niepodległości miasta Lublińca
21.10.2016 11:28 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. M.C.Skłodowskiej miasta Lublińca
21.10.2016 11:24 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
21.10.2016 11:22 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 r.
21.10.2016 11:17 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2017 r.
21.10.2016 11:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
21.10.2016 11:00 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
21.10.2016 10:57 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 r. dla zakładu budżetowego
21.10.2016 10:52 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r.
21.10.2016 10:49 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
21.10.2016 10:45 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
21.10.2016 10:39 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 r. dla zakładu budżetowego
21.10.2016 10:35 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
23.09.2016 15:47 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
23.09.2016 15:44 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 1 oraz Filii Nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu oraz dokonania zmian w statucie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J.Lompy w Lublińcu
23.09.2016 15:35 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
23.09.2016 15:31 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca
23.09.2016 15:27 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
23.09.2016 15:22 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości gruntowych, położonych w Lublińcu przy Placu Niepodległości
23.09.2016 15:16 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu nr 2, położonego w budynku przy ul. Oświęcimskiej 19 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości
23.09.2016 15:11 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r. (II projekt)
23.09.2016 15:08 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 r. (I projekt)

1 2 3 następna