Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.12.2015 10:32 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok"
24.12.2015 10:16 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Lubliniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
24.12.2015 10:06 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
24.12.2015 09:40 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do 10 lat nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod uprawy rolne
24.12.2015 09:37 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok
24.12.2015 09:27 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
24.12.2015 09:01 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
24.12.2015 08:59 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca
07.12.2015 12:32 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2015 roku w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
07.12.2015 12:25 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.Droniowiczki miasta Lublińca
07.12.2015 12:19 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
07.12.2015 12:03 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
07.12.2015 11:46 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu miatsa na 2015 rok
07.12.2015 11:42 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
16.11.2015 12:12 Projekt uchwał na sesję y Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjetej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spłółek nieposiadających osobowości prawnej na 2016 rok
16.11.2015 12:07 Projekt uchwały na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu w dniu 17 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości i okreslenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na rok 2016 r.
23.10.2015 13:54 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. płk. Wacława Wilniewczyca (ulicy Wojciecha Kilara)
23.10.2015 13:49 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016"
23.10.2015 13:42 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie uczczenia ofiar Tragedii Górnośląskiej z 1945 r.
23.10.2015 13:39 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 03, położonego w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 48 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości
23.10.2015 13:34 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego nr 2, położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 9 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości
23.10.2015 13:24 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec (ul. Plebiscytowa)
23.10.2015 13:19 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec (ul. Oleska)
23.10.2015 13:14 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca
23.10.2015 13:10 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2020 z perpektywą do 2022 r. "
23.10.2015 13:00 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2015-2020 z perspektywą do 2022 r."
23.10.2015 12:50 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
23.10.2015 12:46 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez wlaścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
23.10.2015 12:39 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
23.10.2015 12:28 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 r. dla zakładu budżetowego (bieżące utrzymanie pływalni krytej)
23.10.2015 12:20 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 r. dla zakładu budżetowego (bieżące utrzymanie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 74 GPP w Lublińcu)
23.10.2015 12:13 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 pażdziernika 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 r. dla zakładu budżetowego
23.10.2015 12:08 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublincu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok
23.10.2015 12:05 projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
18.09.2015 11:37 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 24 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnetrznej w rejonie ul.płk Wacława Wilniewczyca
18.09.2015 11:35 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 24 września 2015r. w sprawie nadania nawy ulicy drodzewewnętrznej w rejonie ul.Lisowickiej
18.09.2015 11:35 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 24 września 2015r. w sprawie nadania nawy ulicy drodzewewnętrznej w rejonie ul.Lisowickiej
18.09.2015 11:32 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, polożonej w Lublińcu przy ul.Lipowej
18.09.2015 11:26 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w Lublińcu w rejonie ul.Oleskiej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
18.09.2015 11:24 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej polozonej w Lublińcu w rejonie ul.Oleskiej, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
18.09.2015 11:22 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 24 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości połozonej w Lublińcu przy ulicy Klonowej, stanowiącej własność Pana Jana Baszta
18.09.2015 11:19 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 24 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015r.
18.09.2015 11:18 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 24 września 2015r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
18.09.2015 11:17 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 24 września 2015r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Lublińcu
20.08.2015 11:52 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 27 sierpnia 2015 r. utworzenia odrebnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
20.08.2015 11:48 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 27 sierpnia 2015 r.zmieniająca uchwałę Nr 108/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec, połozonej w Lublińcu przy M.C. Skłodowskiej.
20.08.2015 11:45 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 68/VI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
20.08.2015 11:36 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 27 sierpnia 2015 r. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
20.08.2015 11:34 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 27 sierpnia 2015 r. zmiany budżetu miasta na 2015 rok
20.08.2015 11:33 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 27 sierpnia 2015 r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec

1 2 3 następna