Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2016 09:57 Uchwała Rady Miejskiej Nr 182/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
03.02.2016 09:36 Uchwała 178/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez miasto Lubliniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznawania liczby punktów każdemu kryterium.
03.02.2016 09:31 Uchwała Nr 170/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.
25.11.2015 14:31 Uchwała Nr 162/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
25.11.2015 14:28 Uchwała Nr 161/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania wykorzystywania dotacji
25.11.2015 14:19 Uchwała Nr 157/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na 2016 rok
25.11.2015 14:14 Uchwała Nr 155/XV/2015 Rady Miejskiejw Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedazy drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadającyh osobowości prawnej na 2016 r.
05.11.2015 10:24 Uchwała Nr 152/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.płk.Wacława Wilniewczyca
05.11.2015 10:04 Uchwała Nr 149/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
05.11.2015 09:57 Uchwała Nr 141/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
05.11.2015 09:53 Uchwała nr 140/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
29.09.2015 15:18 Uchwała Nr 133/XIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. płk. Wacława Wilniewczyca
29.09.2015 15:15 Uchwała Nr 132/XIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Lisowickiej
02.09.2015 10:28 Uchwała Nr 123/XII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarżadzonych na dzień 25 października 2015 r., ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
02.09.2015 10:23 Uchwała Nr 116/XI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r., ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji do spraw referendum
02.09.2015 10:16 Uchwała Nr 88/VIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia flagi miasta Lublińca i zasad jej uzywania.
02.09.2015 10:12 Uchwała Nr 81/VII/2015 Rady Miejskiej w Lubliniec z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02.09.2015 09:25 Uchwała Nr 80/VII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02.09.2015 09:14 Uchwała Nr 79/VII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
02.09.2015 09:01 Uchwała Nr 74/VI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.,ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
02.09.2015 08:55 Uchwała Nr 71/VI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonikikaty i wysokości jej stawki procentowej przy sprzedazy lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
02.09.2015 08:52 Uchwała Nr 61/V/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie powołania Lublinieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
02.09.2015 08:40 Uchwała Nr 57/IV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 47/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014 roku
02.09.2015 08:36 Uchwała Rady Miejskiej Nr 55/IV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015 roku.
02.09.2015 08:35 Uchwała Nr 54/IV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Częstochowskiej
02.09.2015 07:52 Uchwała Nr 53/IV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Częstochowskiej
02.09.2015 07:50 Uchwała Nr 52/IV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgo wyborcze w wyborach do rady gminy