Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2016 15:49 Uchwała Nr 182/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
05.01.2016 15:46 Uchwała Nr 181/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
05.01.2016 15:42 Uchwała Nr 180/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
05.01.2016 15:31 Uchwała Nr 179/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok"
05.01.2016 15:27 Uchwała Nr 178/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Lubliniec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
05.01.2016 15:21 Uchwała Nr 177/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubliniec
05.01.2016 15:18 Uchwała Nr 176/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych
05.01.2016 15:14 Uchwała Nr 175/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 24, stanowiącej własność Gminy Lubliniec
05.01.2016 15:11 Uchwała Nr 174/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
05.01.2016 15:08 Uchwała Nr 173/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy do 10 lat nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod uprawy rolne
05.01.2016 15:04 Uchwała Nr 172/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok
05.01.2016 15:01 Uchwała Nr 171/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
05.01.2016 14:59 Uchwała Nr 170/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok
05.01.2016 14:29 Uchwała Nr 169/XVII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec
15.12.2015 08:38 Uchwała Nr 168/XVI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca
15.12.2015 08:33 uchwała Nr 167/XVI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca
15.12.2015 08:14 Uchwała Nr 166/XVI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
15.12.2015 08:10 Uchwała Nr 165/XVI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
15.12.2015 08:07 Uchwała 164/XVI/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok
15.12.2015 08:01 Uchwała Nr 163/XVI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
25.11.2015 13:51 Uchwała Nr 162/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
25.11.2015 13:49 Uchwała Nr 161/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubliniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
25.11.2015 13:44 Uchwała Nr 160/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu
25.11.2015 13:41 Uchwała Nr 159/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020.
25.11.2015 13:30 Uchwała Nr 158/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przedłużenia rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
25.11.2015 13:27 Uchwała Nr 157/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na 2016 rok
25.11.2015 13:25 Uchwała Nr 156/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok
25.11.2015 13:22 Uchwała Nr 155/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjetej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i okreslenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2016 rok
25.11.2015 13:17 Uchwała nr 154/XV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, na 2016 rok
25.11.2015 13:12 Uchwała Nr 153/XV/2015 Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i okreslenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2016 rok
03.11.2015 13:13 Uchwała Nr 152/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnetrznej w rejonie ul. płk Wacława Wilniewczyca
03.11.2015 13:07 Uchwała Nr 151/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiatnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016"
03.11.2015 12:51 Uchwała Nr 150/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie uczczenia ofiar Tragedii Górnośląskiej z 1945r.
03.11.2015 12:48 Uchwała Nr 149/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
03.11.2015 12:42 Uchwała Nr 148/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
03.11.2015 12:39 Uchwała Nr 147/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 03, polozonego w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 48 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości
03.11.2015 12:37 Uchwała Nr 146/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu uzytkowego nr 2, połozonego w budynku przy ul. Mickiewicza 9 w Lublińcu wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości
03.11.2015 12:33 Uchwała Nr 145/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
03.11.2015 12:31 Uchwała Nr 144/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
03.11.2015 12:26 Uchwała Nr143/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015 - 2020 z perspektywą do 2022
03.11.2015 12:09 Uchwała Nr 142/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2015 - 2010 z perspektywą do 2022r.
03.11.2015 12:02 Uchwała Nr 141/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zwolnień od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
03.11.2015 11:59 Uchwała Nr 140/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiornków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
03.11.2015 11:56 Uchwała Nr 139/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściieków
03.11.2015 11:53 Uchwała Nr 138/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016r. dla zakładu budżetowego
03.11.2015 11:50 Uchwała Nr 137/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016 r. dla zakładu budżetowego
03.11.2015 11:46 Uchwała Nr 136/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2016r. dla zakładu budżetowego
03.11.2015 11:38 Uchwała Nr 135/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok
03.11.2015 11:36 Uchwała Nr 134/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
29.09.2015 15:06 Uchwała Nr 133/XIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. płk. Wacława Wilniewczyca

1 2 3 następna