Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2014 15:07 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesję w dniu 30.12.2014 r. w sprawie okreslenia kryterów obowiązujących na drugim etape postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
22.12.2014 15:05 Projekt uchwały RM w Lublińcu w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohlowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015
22.12.2014 15:01 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesję w dniu 30.12.2014 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Klonowej
22.12.2014 14:58 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesje w dniu 30.12.2014r. w sprawie zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Klonowej i Częstochowskiej we wschodniej ....
22.12.2014 14:45 Projekt uchwały RM w Lublińcu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińcaw rejonie ulicy Klonowej
22.12.2014 14:42 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesję w dniu 30.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Lubliniec
22.12.2014 14:34 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesję w dniu 30 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
22.12.2014 14:32 projekt uchwały RM w Lublińcu na sesję w dniu 30.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec / ul.ks.Szramka/
22.12.2014 13:55 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesję w dniu 30.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec / ul. Grunwaldzka/
22.12.2014 13:48 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesję w dniu 30.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości, położonej w Lublińcu przy ul.Sportowej, stanowiącej własność ..
22.12.2014 13:45 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesję w dniu 30.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Lubliniec nieruchomości położonej w Lublińcu u zbiegu ulic Częstochowskiej i Klonowej...
22.12.2014 13:42 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesję w dniu 30.12.2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu przy ul.Nowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec
22.12.2014 13:39 Projekt uchwały RM na sesję w dniu 30.12.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lublińcu w rejonie ul.Klonowej i Grunwaldzkiej stanowiących własność Gminy
22.12.2014 13:34 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesje w dniu 30.12.2014r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
22.12.2014 13:32 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesję w dniu 30.12.2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
22.12.2014 13:29 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesję w dniu 30.12.2014r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lublińcu
22.12.2014 13:26 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesje w dniu 30.12.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok
22.12.2014 13:20 Projekt uchwały RM w Lublińcu na dzień 30.12.2014 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
22.12.2014 13:18 Projekt uchwały RM w Lublińcu na dzień 30.12.2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublińca.
04.12.2014 14:43 Projekt Uchwały RM na sesję w dniu 10.12.2014 rokuw sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 rok.
04.12.2014 14:24 Projekt Uchwały RM na sesję w dniu 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca
03.12.2014 13:50 Projekt Uchwały RM na sesję w dniu 10.12.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lublińca
03.12.2014 12:39 Projekt uchwały RM na sesję w dniu 10.12.2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
03.12.2014 12:34 Projekt uchwały RM na sesję w dniu 10.12.2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2014. dla zakładu budżetowego
03.12.2014 12:29 Projekt uchwały RM na sesję w dniu 10.12.2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
03.12.2014 12:27 Projekt uchwały na sesję RM w dniu 10.12.2014 roku w sprawie ustalenia stawek i terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskiej.......
03.12.2014 12:25 Projekt uchwały RM na sesję w dniu 10.12.2014 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok
03.12.2014 12:23 Projekt uchwały RM na sesje w dniu 10.12.2014 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru .......
03.12.2014 12:20 Projekt uchwały na sesję RM w dniu 10.12.2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach
03.12.2014 12:17 Projekt uchwały RM na sesję w dniu 10.12.2014 stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach.......
15.10.2014 09:27 Projekt uchwału na sesję RM L-cu w dniu21.10.2014 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Wiejskiej
15.10.2014 09:25 Projekt uchwały na sesję RM w L-cu w dniu 21.10.2014 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2014-2017 z persektywą do 2011r."
15.10.2014 09:20 Projekt uchwały na sesję RM w L-cu w dniu 21.10.2014 w sprawie wydania opinii do projektu planu Aglomeracji Lubliniec przedłożonej przez Marszałka Województwa Śląskiego
15.10.2014 09:16 Projekt uchwały na sesję RM w L-cu w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
15.10.2014 09:08 Projekt uchwały na sesję RM w L-cu w dniu 21.10.2014 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2015r. dla zakładu budżetowego
15.10.2014 09:05 Projekt uchwały na sesję RM w l-cu w dniu 21.10.2014r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na 2015r. dla zakładu budżetowego.
15.10.2014 09:02 Projekt uchwały na sesję RM w L-cu w dniu 21.10.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.
15.10.2014 09:01 Projekt uchwały na sesję RM L-cu w dniu 21.10.2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
15.10.2014 09:00 Projekt uchwały na sesję RM L-cu w dniu 21.10.2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lubliniec
01.10.2014 10:03 Projekt uchwały RM w Lublińcu na sesję 08.10.2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
22.09.2014 09:33 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję 23.09.2014 roku w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 z ulicami Żeromskiego oraz Lipską
22.09.2014 09:29 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 23.09.2014 rokuw sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Renaty Pilawa
22.09.2014 09:27 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję 23.09.2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubliniec,
17.09.2014 09:32 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 23 wrzesnia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Chabrowej.
17.09.2014 09:27 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję w dniu 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami pozarządowymi.....
17.09.2014 09:01 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesje w dniu 23 wrzesnia 2014 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Lubliniec zadania publicznego w zakresie nauczania religii .......
17.09.2014 08:59 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję 23 września 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych .......
17.09.2014 08:56 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na sesję 23 września 2014 roku w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wy
17.09.2014 08:53 Uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 23 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 530/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej .
17.09.2014 08:50 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 23 września 2014 roku w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wpływu środków finansowych....

1 2 następna