Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2014 13:54 uchwała nr 488/XLII/2013 RM w L-cu 30.12.2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie przyznania pomocy w formie dożywiania
03.01.2014 13:49 uchwała nr 483/XLII/2013 RM w L-cu 30.12.2013 r. zmieniająca uchwałę nr 469/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 r. w spr. obniżenia średn. ceny sprzed. drewna przyjętej jako podstawa oblicz. podatku leśnego
27.11.2013 13:25 UCHWAŁA NR 475/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 w sprawie zmiany uchwały nr 349/XXX/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminówkorzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych ....
27.11.2013 13:23 UCHWAŁA NR 473/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich...
27.11.2013 13:20 UCHWAŁA NR 471/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic .....
27.11.2013 13:19 UCHWAŁA NR 470/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
27.11.2013 13:16 UCHWAŁA NR 469/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnegoi określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach
27.11.2013 13:14 UCHWAŁA NR 468/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
30.10.2013 11:41 Uchwała Nr 457/XL/2013 RM w L-cu z 29.10.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Częstochowskiej w północno-wschodniej części miasta Lublińca
30.10.2013 11:40 Uchwała Nr 452/XL/2013 RM w L-cu z 29.10.2013 w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie(...)
30.10.2013 11:38 UCHWAŁA NR 451/XL/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
30.10.2013 11:37 Uchwała Nr 450/XL/2013 RM w L-cu z 29.10.2013 w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji (...)
24.09.2013 13:47 Uchwała Nr 438/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w L-cu z dn. 24.09.2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS w L-cu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
28.08.2013 09:40 Uchwała Nr 431/XXXVIII/2013 RM w L-cu z 27.08.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Cmentarnej oraz obszaru w rejonie ul. Dworcowej w śródmieściu
28.08.2013 09:37 Uchwała Nr 430/XXXVIII/2013 RM w L-cu z 27.08.2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wiejskiej - Steblów w północnej części miasta Lublińca
28.08.2013 09:34 Uchwała Nr 423/XXXVIII/2013 RM w L-cu z 27.08.2013 w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu oraz zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim
28.08.2013 09:32 Uchwała Nr 421/XXXVIII/2013 RM w L-cu z 27.08.2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawki procentowej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemcówi
19.06.2013 11:10 Uchwała Nr 408/XXXVI/2013 RM w L-cu z 18.06.2013 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu oraz zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim
24.05.2013 11:45 uchwała Nr 397/XXXV/2013 RM w L-cu z 23 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 295/XXVII/2012 RM L-c z 25.10. 2012r.w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na (...)
24.05.2013 11:42 uchwała Nr 394/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Klonowej
24.05.2013 11:41 uchwała Nr 391/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu oraz zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim;
24.05.2013 11:39 uchwała Nr 390/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze powiatowej w Lublińcu – Kokotku;
24.05.2013 11:38 uchwała Nr 389/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
24.05.2013 11:36 uchwała Nr 388/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
24.05.2013 11:35 uchwała Nr 386/XXXV/2013 RM L-cu z 23.05.2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą
24.04.2013 10:35 UCHWAŁA NR 377/XXXIV/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych w gminie Lubliniec
24.04.2013 10:34 UCHWAŁA NR 376/XXXIV/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w gminie Lubliniec
27.03.2013 10:09 UCHWAŁA NR 368/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w rejonie ul.Lisowickiej
27.02.2013 09:38 UCHWAŁA NR 360/XXXI/2013 RM w L-cu z 26.02.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 352/XXX/2013 RM w L-cu z 29.01.2013r. w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów
27.02.2013 09:36 UCHWAŁA NR 359/XXXI/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 do 2018.
30.01.2013 11:55 uchwała Nr 354/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Lisowickiej (działka nr 316/127 i 465/117)
30.01.2013 11:54 chwała Nr 353/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Lisowickiej (działka 1254/55)
30.01.2013 11:53 uchwała Nr 352/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z 29.01.2013r. w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
30.01.2013 11:51 uchwała Nr 351/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w gminie Lubliniec
30.01.2013 11:50 chwała Nr 350/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych w gminie Lubliniec
30.01.2013 11:50 uchwała Nr 349/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Lubliniec