Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2014 12:03 uchwała nr 478/XLII/2013 RAM w L-cu z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 r.
03.01.2014 13:22 uchwała nr 488/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie przyznania pomocy w formie dożywiania
03.01.2014 13:14 uchwała nr 487/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przedłużenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej
03.01.2014 13:03 uchwała nr 486/XLII/2013 RM w L-cu 30.12.2013 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r."
03.01.2014 12:06 uchwała nr 485/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.12.2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2014 r. dla zakładu budżetowego
03.01.2014 12:01 uchwała nr 484/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.12.2013 r. zm. uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2013 r. dla zakładu budżetowego
03.01.2014 11:39 uchwała nr 483/XLII/2013 RM w L-cu 30.12.2013 r. zm. uchwałę nr 469/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 r. w spr. obniżenia śr. ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obl. podatku leśnego ...
03.01.2014 11:27 uchwała nr 482/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 r.
03.01.2014 11:23 uchwała nr 481/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletn.Prognozy Finansowej Miasta Lublińca
03.01.2014 11:15 uchwała nr 480/XLII/2013 RM w L-cu 30.12.2013 w sprawie zm.uchwały nr 317/XXVIII/2012 RM w L-cu 27.11.2012 w sprawie uchwalenia wieloletn.planu rozwoju i modern.urządzeń wod.kan.
03.01.2014 11:10 uchwała nr 479/XLII/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta na 2014 rok
29.11.2013 14:09 UCHWAŁA NR 477/XLI/2013 RM W L-CU z 26.11.2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2013-2015
27.11.2013 13:06 Uchwała Nr 476 /XLI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z 26.11 2013 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu w związku z likwidacją połączeń kolejowych ze stacji Lubliniec
27.11.2013 13:04 Uchwała Nr 474/XLI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z 26.112013 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lublińca
27.11.2013 13:02 Uchwała Nr 472/XLI/2013 RM w L-cu z 26.11.2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Lubliniec,położonych w Lublińcu przy ul. Oleskiej niezabudowanych ...
27.11.2013 12:59 Uchwała Nr 467/XLI/2013 r. RM w L-cu z 26.11.2013 w sprawie określenia przysługujących radnemu stawek za jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu kosztów przejazdu pojazdem samochodowym nie będącym
27.11.2013 12:57 Uchwała Nr 466/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
27.11.2013 12:55 Uchwała Nr 465/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 w sprawie zmiany bużetu miasta Lublińca.
27.11.2013 12:53 Uchwała Nr 464/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lublińca.
27.11.2013 12:51 Uchwała 463/ XLI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
27.11.2013 12:31 UCHWAŁA NR 475/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 w sprawie zmiany uchwały nr 349/XXX/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminóworaz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
27.11.2013 12:28 UCHWAŁA NR 473/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeoraz zasad zwalniania od opłat i trybu ...
27.11.2013 12:26 UCHWAŁA NR 471/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 w sprawie podziału Miasta Lublińca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzibobwodowych komisji wyborczych.
27.11.2013 12:23 UCHWAŁA NR 470/XLI/2013 RM w L-cu 26.11.2013 w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
27.11.2013 12:21 UCHWAŁA NR 469/XLI/2013 RM w L-c 26.11.2013 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach
27.11.2013 12:19 UCHWAŁA NR 468/XLI/2013 RM w L-c 26.11.2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach ...
30.10.2013 11:35 Uchwała Nr 462/XL/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lublińca
30.10.2013 11:33 Uchwała Nr 461/XL//201 RM w L-cu z 29.10.2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Lubliniec, a Gminą Kochanowice w sprawie przejęcia (...)
30.10.2013 11:32 Uchwała Nr 460/XL//201 RM w L-cu z 29.10.2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Lubliniec, a Gminą Herby w sprawie przejęcia przez (...)
30.10.2013 11:29 Uchwała Nr 459/XL//201 RM w L-cu z 29.10.2013 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Lubliniec, a Gminą Ciasna w sprawie przejęcia przez (...)
30.10.2013 11:27 Uchwała Nr 458/XL//201 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których (...)
30.10.2013 11:24 Uchwała Nr 457/XL//201 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Częstochowskiejw pł-wsch.
30.10.2013 11:19 Uchwała Nr 456/XL//201 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
30.10.2013 11:17 Uchwała Nr 455/XL//201 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
30.10.2013 11:13 Uchwała Nr 454/XL//201 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Lublińcu u zbiegu ulic Oleskiej i Szramka
30.10.2013 11:11 Uchwała Nr 453/XL//201 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
30.10.2013 11:07 Uchwała Nr 452/XL//201 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek oraz terminu płatności opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich (...)
30.10.2013 11:01 Uchwała Nr 451/XL//201 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
30.10.2013 10:58 Uchwała Nr 450/XL//201 RMw L-cu z 29.10.2013 w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji (...)
30.10.2013 10:49 Uchwała Nr 449/XL//201 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lublińca
30.10.2013 10:46 Uchwała Nr 448/XL//201 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finasowej Miasta Lublińca
30.10.2013 10:42 Uchwała Nr 447/XL//201 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2014r. dla zakładu budżetowego
30.10.2013 10:41 Uchwała Nr 446/XL//201 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2013 r. dla zakładu budżetowego
30.10.2013 10:40 Uchwała Nr 445/XL//201 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2014 r. dla zakładu budżetowego
30.10.2013 10:38 Uchwała Nr 444/XL//2013 RM w L-cu z dn. 29.10.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2013 r. dla zakładu budżetowego
24.09.2013 14:35 Uchwała Nr 443/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24.09.2013 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalnośćBurmistrza Miasta Lublińca
24.09.2013 14:34 Uchwała Nr 442/XXXIX/2013 RM w L-cu z 24.09.2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowezaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
24.09.2013 14:32 Uchwała Nr 441/XXXIX/2013 RM w L-cu z 24.09.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na realizację inwestycjipn. „Przebudowa drogi powiatowej 2351 S (ul. Zwycięstwa (...)
24.09.2013 14:30 UCHWAŁA NR 440/XXXIX/2013 RADY MIEJSKIEJ w LUBLIŃCU z dnia 24 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Lublińca
24.09.2013 14:29 UCHWAŁA NR 439/XXXIX/2013 RADY MIEJSKIEJ w LUBLIŃCU z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przedłużenia terminu kontroli Komisji Rewizyjnej

1 2 3 następna