Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2023 10:43 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”
14.11.2023 14:30 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
14.11.2023 14:27 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
03.11.2023 12:44 OGŁOSZENIE
18.10.2023 11:25 Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
17.10.2023 14:48 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie 1) zmiany uchwały Nr 408/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec, 2) zmiany uchwały Nr 40 9 /XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów kom unalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gosp odarowanie odpadami komunalnymi, 3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
09.10.2023 15:43 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.
09.10.2023 12:32 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”
05.10.2023 08:47 Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
17.08.2023 13:11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
04.08.2023 13:09 konsultacje projektu uchwały, dotyczącego określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Lubliniec
01.06.2023 10:21 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Złota Rączka dla Lublinieckich Seniorów 65+” na rok 2023
29.03.2023 12:17 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Złota Rączka dla Lublinieckich Seniorów 65+” na rok 2023
15.03.2023 14:23 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2023 roku.
06.03.2023 14:36 Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035 r.
03.02.2023 11:11 Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne poświęcone dyskusji na temat projektu Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035r.
27.01.2023 11:19 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.
10.01.2023 14:07 Konsultacje Społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035 r.
05.01.2023 13:42 Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
05.01.2023 13:37 Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
04.01.2023 14:19 Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych.
25.11.2022 10:23 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
19.10.2022 09:29 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lubliniec
03.10.2022 15:19 Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec
12.09.2022 14:35 Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu "Programu Współpracy Miasta Lublińca z NGO na rok 2023"
10.08.2022 14:00 Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca
10.08.2022 13:50 Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Lublińca
27.06.2022 11:13 KONSULTACJE w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubliniec
22.06.2022 15:07 Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego
22.06.2022 14:18 Zaproszenie do udziału w konsultacjach dotyczących Strategii Rozwoju Turystyki i Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
21.06.2022 10:44 Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 2022/2023
16.05.2022 14:36 Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Lubliniec
08.04.2022 14:20 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubliniec.
22.03.2022 11:22 Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec oraz w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty dla rolnikówi ich domowników wraz z Regulaminem określającym zasady prowadzenia handlu na wyznaczonych miejscach.
16.11.2022 10:27 Konsultacje społeczne
16.11.2022 10:24 Konsultacje społeczne w sprawie zmiany średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolnym 2021/2022.
21.03.2022 15:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o wyłożeniu do publicznego wglądu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec na lata 2022-2030 z horyzontem do roku 2040".
02.09.2021 13:07 Zaproszenie do udziału w konsultacjach dotyczących Strategii Rozwoju Turystyki i Programu Rozwoju Dróg Rowerowych
15.04.2021 10:31 Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę 348/XXXII/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
22.03.2021 11:11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec.
10.03.2021 12:34 Konsultacje społeczne projektu pn. "Gminny Program Wspierania Rodziny".
10.03.2021 12:07 Konsultacje społeczne projektu pn. "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025".
11.12.2020 11:47 Konsultacje projektu dokumentu pn.„Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Lublińca na lata 2021 – 2026”
22.10.2019 11:58 konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: 1. stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; 2. opłaty targowej na 2020 rok;3. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok; 4. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok; 5. stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
11.09.2019 09:34 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Lubliniec.
05.09.2019 08:23 Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały Nr 302/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
29.05.2018 08:18 Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublińca dotyczące wejścia Miasta Lublińca w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
06.12.2016 15:26 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
26.10.2016 09:50 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródea ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec.
02.08.2016 10:19 KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁY ŚLĄSK NA LATA 2016 - 2022

1 2 następna