Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2012 09:22 UCHWAŁA NR 40/III/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 28.12.2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji budowy przydomowej oczyszczalniścieków na terenie gminy Lubliniec
05.01.2012 09:16 UchwałaNR 39/III/2010 RM L-C z 28.12.2010 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwianiawyrobów zawierających azbest pochodzących z obiek
05.01.2012 09:13 UchwałaNR 36/III/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 27/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010r.
05.01.2012 09:11 UchwałaNR 35/III/2010 Rady Miasta Lubliniec 28.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 25/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 9 grudnia 2010 r.
05.01.2012 09:07 UchwałaNR 28/II/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 09.12.2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
05.01.2012 08:55 UCHWAŁA NR 27/II/2010 RM L-c z 9.12.2010 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2011
05.01.2012 08:54 UCHWAŁA NR 26/II/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób
05.01.2012 08:52 UCHWAŁA NR 25/II/2010 RM L-c stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości (...)
05.01.2012 08:50 UCHWAŁA NR 24/II/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 9 grudnia 2010 r.w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego, określenia w sprawie (...)
05.01.2012 08:47 UCHWAŁA NR 787/LIX/2010 RM w L-cu 9.11.2010 w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych za osiągnięciewysokich wyników sportowych we (...)
05.01.2012 08:46 UCHWAŁA NR 785/LIX/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 9.11.2010 r zmieniająca Uchwałę Nr 684/LI/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 30.03.2010r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu
05.01.2012 08:35 UCHWAŁA NR 783/LIX/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dn. 9.11.2010 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec
05.01.2012 08:32 UCHWAŁA NR 781/LIX/2010 RM L-c z 09.11.2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter (...)
05.01.2012 08:29 UCHWAŁA NR 777/LVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w dzielnicy Wymyślacz miasta Lublińca
05.01.2012 08:27 UCHWAŁA NR 775/LVIII/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnozachodniej części miasta
05.01.2012 08:26 UCHWAŁA NR 771/LVIII/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 19.10.2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr 684/LI/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 30.03.2010r. sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu.
05.01.2012 08:24 UCHWAŁA NR 761/ LVII/2010 RM L-C 27.09.2010 w sprawie utworzenia dodatkowego zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz dla (...)
05.01.2012 08:22 UCHWAŁA NR 760/LVII/2010 RM L-C z dnia 27.09.2010 w sprawie zmiany uchwały nr 738/LV/2010 RM w L-cu z 23.07.2010 w sprawie podziału miasta Lubliniecna okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych (...)
05.01.2012 08:19 UCHWAŁA NR 759/LVII/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 737/LV/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 23 lipca 2010 w sprawie utworzenia stałych obwodów(...)
05.01.2012 08:18 UCHWAŁA NR 755/LVII/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawniony
05.01.2012 08:14 Uchwała Nr 754/LVII/2010 RM L-c 27.09.2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr Nr 336/XXXII/08 RM L-c 29.10.2008 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
05.01.2012 08:12 UCHWAŁA NR 753/LVII/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Gajowej
05.01.2012 08:10 UCHWAŁA NR 752/LVII/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 27 września 2010 r.zmieniająca Uchwałę Nr 401/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2009 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
05.01.2012 08:07 UCHWAŁA NR 751/LVII/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 27 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Parku Grunwaldzkim w Lublińcu
05.01.2012 08:06 UCHWAŁA NR 745/LVII/2010 RM L-c z 27.09.2010 zmiana uchwały nr 215/XXII/08 RM w L-cu z dnia 27.02.2008r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
04.01.2012 14:55 UCHWAŁA NR 738/LV/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie podziału miasta Lubliniec na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
04.01.2012 14:52 UCHWAŁA NR 737/LV/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Lublińca
04.01.2012 14:51 UCHWAŁA NR 735/LV/2010 RADY MIASTA L-C z dnia 23.07.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 523/XLVI/09 Rady Miasta L-c z dnia 24.11.2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej (...)
04.01.2012 14:35 UCHWAŁA NR 728/LIV/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 22 czerwca 2010 r.w sprawie: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca
04.01.2012 14:27 UCHWAŁA NR 723/LIV/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 523/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targo
04.01.2012 14:02 UCHWAŁA NR 722/LIV/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 684/LI/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 30 marca 2010 r. sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego (...)
04.01.2012 14:01 UCHWAŁA NR 721/LIV/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 (...)
04.01.2012 13:54 UCHWAŁA NR 713/LIII/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dn. 25.05.2010 w sprawie zmiany uchwały nr 336/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19.10.2001 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta(..)
04.01.2012 13:51 Uchwała Nr 709/LII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca
04.01.2012 13:50 Uchwała Nr 703/LII/2010 Rady Miasta Lubliniec z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 660/XLIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2010r.
04.01.2012 13:48 UCHWAŁA NR 699/LII/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca
04.01.2012 13:43 UCHWAŁA NR 691/LI/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul.Drozdów
04.01.2012 13:40 UCHWAŁA NR 684/LI/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Lublińcu.
04.01.2012 13:39 UCHWAŁA NR 678/LI/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC 30.03.2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 501/XLV/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 27 października 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (...)
04.01.2012 13:37 UCHWAŁA NR 677/LI/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC 30.03.2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 523/XLVI/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej
04.01.2012 13:30 UCHWAŁA NR 666/XLIX/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z 26.01.2010 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
04.01.2012 13:28 UCHWAŁA NR 665/XLIX/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z 26.01.2010 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzęta
04.01.2012 13:27 UCHWAŁA NR 660/XLIX/2010 RADY MIASTA LUBLINIEC z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu do załatwiania indywidualnych spraw (...)