Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2018 12:07 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.550.2018 z dnia 2 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 545/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca - w części.
02.05.2018 12:31 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.208.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 484/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w części określonej w paragrafie 2 ust. 1 - ust. 3 oraz w paragrafie 5 uchwały w zakresie liczby i litery "2 i"
08.02.2018 10:03 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.12.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 459/XLIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Ks. E. Szramka miasta Lublińca - w części określonej w paragrafie 9 ust.4.
29.12.2017 08:34 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.641.2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 428/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - dziennych domach pobytu - w całości.
29.12.2017 08:16 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.628.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt. 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych - w części określonej w paragrafie 10 ust. 4 oraz paragrafie 11 uchwały.
20.06.2017 08:25 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.358.2017 z dnia 02.06.2017r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania - w części...
20.06.2017 08:11 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.351.2017 z dnia 02.06.2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 RM w Lublińcu z dn. 29.07.2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu - w części określonej w paragrafie 1 pkt 2 uchwały
10.02.2017 09:28 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.26.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 311/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego - w części określonej w paragrafie 3 uchwały i w paragrafie 5 ust. 3 załącznika do uchwały
20.01.2017 13:00 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.656.2016 z dnia 4 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr 303/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017" w części określonej w par.8 ust.1 i ust.2, par.9, par. 14 ust.1, par.17 ust.3 i ust.7 załącznika do uchwały
09.12.2016 13:36 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.573.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 289/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu - w całości
17.11.2016 10:17 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.547.2016 stwierdzające nieważność uchwały Nr 271/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu - w całości.
15.11.2016 09:35 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.122.2016 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 268/XXVI/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca w części zawartej w paragrafie 16 ust.2 i ust.3
18.04.2016 12:31 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.35.2016 w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 195/XIX/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
05.02.2016 09:43 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.3.2016 stwierdzające nieważność uchwały Nr 166/XVI/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
13.01.2016 14:38 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NP II.4131.1.462.2015 stwierdzające nieważność uchwały Nr 151/XIV/2015 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2015 w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" w części określonej w par 17 ust.3 załącznika do uchwały.
22.07.2015 13:03 Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR NPII.4131.1.238.2015 stwierdzające nieważność uchwały Nr 88/VIII/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia flagi miasta Lublińca i zasad jej używania
22.07.2015 12:59 Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR NPII.4131.1.179.2015 stwierdzające nieważność uchwały 65/VI/2015
08.08.2014 10:07 rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do uchwały Nr 540/L/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2014 r.
09.07.2014 11:20 Uchwała Nr 260/XV/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 lipca 2014 roku
09.07.2014 11:16 Uchwała Nr 258/XV/2014 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale 225/XIII/2014
09.07.2014 11:14 Uchwała Nr 259/XV/2014 Kolegium RIO z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale 226/XIII/2014
09.07.2014 11:11 Uchwała Nr 225/XIII/2014 Kolegium RIO w Katowicach z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 517/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na ..
09.07.2014 11:08 Uchwała Nr 226/XIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 516/XLVII/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany WPF
13.06.2014 10:28 rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 519/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 r.
13.06.2014 10:21 rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 508/XLV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 marca 2014 r.
13.06.2014 10:14 rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 496/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 r.
09.01.2014 10:14 Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały nr 477/XLI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26.11.2013
09.01.2014 10:12 Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały nr 457/XL/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.10.2013
09.01.2014 10:10 Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały nr 351/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.01.2013
09.01.2014 10:09 Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały nr 350/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.01.2013r.
09.01.2014 10:07 Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały nr 349/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29.01.2013
09.01.2014 10:05 Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały nr 283/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25.09.2012
09.01.2014 10:03 Rozstrzygnięcie Nadzorcze do uchwały 152/XI/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30.08.2011
04.10.2011 10:24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NP/II/0911/356/11 z dnia 30.09.2011 r.
04.04.2011 10:29 Wyrok NSA w sprawie uchwały 728/LIV/2010 z dnia 22.VI.2010 - stwierdzający nieważnośc powyższej uchwały
03.12.2010 13:09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25.11.2010 r. w sprawie uchwały nr 770/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19.11.2010 r.
12.05.2010 13:30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 668/XLIX/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r.
12.05.2010 13:28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 529/XLVI/09 z dnia 24 listopada 2009 r.
12.05.2010 13:26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 475/XLII/09 z dnia 28 lipca 2009 r.
12.05.2010 13:25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 451/XL/09 z dnia 26 maja 2009 r.
12.05.2010 13:21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 450/XL/09 z dnia 26 maja 2009 r.
12.05.2010 13:19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 449/XL/09 z dnia 26 maja 2009 r.
12.05.2010 13:18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 448/XL/09 z dnia 26 maja 2009 r.
12.05.2010 13:13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 394/XXXVII/09 z dnia 28 lipca 2009 r.
12.05.2010 12:39 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 357/XXXIV/08z dnia 26.listopada 2008 r.
20.12.2004 14:54 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 185/XIV/03 z dnia 30 października 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca
26.11.2003 13:47 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Uchwały RM Nr 172/XIII/03 z dnia 30 września 2003r.