Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2023 07:59 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.1145.2023 z dnia 30.11.2023 r.w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 726/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”, w całości.
04.12.2023 07:58 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.1163.2023 z dnia 30.11.2023 r.w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 721/LXV/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 408/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec, w części.
09.10.2023 15:13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.975.2023 z dnia 5.10.2023 r.w sprawie stwierdzenia nieważność uchwały Nr 702/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08.2023 r. w sprawie i sposobu powołania oraz odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
09.10.2023 15:12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.993.2023 z dnia 5.10.2023 r.w sprawie stwierdzenia nieważność uchwały Nr 700/LXIII/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.08.2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Lubliniec.
21.07.2023 10:19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.732.2023 z dnia 20.07.2023 r.w sprawie stwierdzenia nieważność uchwały Nr 680/LX/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu „Złota Rączka dla Lublinieckich Seniorów 65+” na rok 2023, w całości,
24.05.2023 11:47 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.572.2023 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważność uchwały Nr 658/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej w części.
24.05.2023 11:45 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.571.2023 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważność uchwały Nr 659/LVIII/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej w części.
05.05.2023 11:58 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.434.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 650/LVII/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego przy ul. ZHP w Lublińcu, w całości
05.05.2023 11:55 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.435.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 649/LVII/2023 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Częstochowskiej 6 w Lublińcu, w całości
05.04.2023 08:05 Uchwała Nr 130/VIII/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 marca 2023 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr 633/LVI/2023 Rady Miasta Lubliniec z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Lubliniec w latach 2023-2025 w całości
25.01.2023 10:34 Uchwała Nr 12/I/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 stycznia 2023 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr 606/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy Lubliniec, będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych w części.
12.12.2022 08:43 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.941.2022 z dnia 2.12.2022 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 591/LII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 października 2022 r.
21.03.2022 12:31 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.234.2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie stwierdzam nieważność uchwały Nr 506/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  10 lutego 2022  r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec na lata 2021-2030 z horyzontem do roku 2040", w całości
28.01.2022 12:22 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.20.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 489/XLI/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, w części.
06.09.2021 09:14 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.691.2021 z dnia 01.07.2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 377/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w części.
06.05.2021 07:17 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.392.2021 z dnia 30.04.2021 r. stwierdzające nieważność uchwały uchwały Nr 353/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2021 roku, w całości.
06.05.2021 07:13 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.419.2021 z dnia 30.04.2021 r. stwierdzające nieważność uchwały uchwały Nr 352/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w całości.
06.05.2021 07:11 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.418.2021 z dnia 30.04.2021 r. stwierdzające nieważność uchwały uchwały Nr Nr 351/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec, w całości.
23.02.2021 10:33 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.28.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały uchwały Nr 328/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
23.02.2021 10:31 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.3.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 326/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w całości, jako sprzecznej z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), dalej jako „ustawa” w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako „Konstytucja RP”.
23.02.2021 10:29 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.1.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 325/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec, w całości, jako sprzecznej z art. 4 ust. 2 pkt 2, pkt 6, pkt 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), dalej jako „ustawa” w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako „Konstytucja RP”
02.11.2020 11:12 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.891.2020 z dnia 28 października 2020 r. stwierdzające uchwały Nr 285/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym, w części.
02.11.2020 11:05 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.893.2020 z dnia 28 października 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 283/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Lublińca, w całości, jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461), dalej jako „ustawa” w związku z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).
30.10.2020 08:48 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.905.2020 z dnia 28 października 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 282/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Parkuj i Jedź (Park&Ride) w Lublińcu, w części.
23.06.2020 08:10 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.587.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 229/XXI/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w całości.
05.06.2020 13:40 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 marca 2020 r. sygn. akt IISA/Gl 1666/19 stwierdzający nieważność zaskarżonej uchwały - uchwały Nr 44/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r.
01.06.2020 12:59 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.486.2020 z dnia 27 maja 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 221/XX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat , w całości
28.04.2020 11:44 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.357.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 208/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec w 2020 roku, w części określonej w paragrafie 1 ust. 2 pkt 3, paragrafie 7 ust. 1 pkt 2 w zakresie wyrazu "bezdomnych" załącznika do uchwały, paragrafie 8 załącznika do uchwały.
28.04.2020 11:35 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.388.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 206/XIX/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zasad wnoszenia i cofania wkładów do spółek handlowych oraz zasad zbywania akcji i udziałów przez Gminę Lubliniec, w części określonej w paragrafie 1 w zakresie wyrazów: "i obejmowania", paragrafie 5 ust. 1 i ust. 2, paragrafie 6 uchwały
21.02.2020 09:06 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.121.2020 z dnia 14 lutego 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 170/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
18.02.2020 07:59 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.102.2020 z dnia 12 lutego 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 182/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lublińca na drogach gminnych dla których Gmina Lubliniec jest zarządcą , w całości.
30.01.2020 11:43 Uchwała Nr 49/II/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2020 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr 177/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach położonych na terenie gminy Lubliniec
20.12.2019 09:47 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.770.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 146/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubliniec, w całości
07.10.2019 10:51 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.73.2019 z dnia 3 października 2019 r.stwierdzające nieważność uchwały Nr 112/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego południową część miasta Lubliniec, w części zawartej w paragrafie 39 ust. 1 pkt 1 i 2.
04.10.2019 09:09 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.655.2019 z dnia 3 października 2019 r.stwierdzające nieważność uchwały Nr 110/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
12.08.2019 11:42 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.558.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.stwierdzające nieważność uchwały Nr 102/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego - w części określonej w paragrafie 3 ust. 1 pkt. 1 w zakresie wyrazu "pełnoletnich", paragrafie 8 w zakresie wyrazu "pełnoletnich", paragrafie 14 w zakresie wyrazu "Pełnoletni".
05.03.2019 11:50 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.112.2019 z dnia 1 marca 2019 r.stwierdzające nieważność uchwały Nr 49/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - w części określonej w paragrafie 1 pkt 2 i paragrafie 2 ust. 1 i ust. 2 uchwały
07.11.2018 12:07 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.550.2018 z dnia 2 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 545/LIV/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca - w części.
02.05.2018 12:31 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.208.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 484/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w części określonej w paragrafie 2 ust. 1 - ust. 3 oraz w paragrafie 5 uchwały w zakresie liczby i litery "2 i"
08.02.2018 10:03 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.12.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu nr 459/XLIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Ks. E. Szramka miasta Lublińca - w części określonej w paragrafie 9 ust.4.
29.12.2017 08:34 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.641.2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 428/XL/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - dziennych domach pobytu - w całości.
29.12.2017 08:16 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.628.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 403/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubliniec i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt. 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organów do tego uprawnionych - w części określonej w paragrafie 10 ust. 4 oraz paragrafie 11 uchwały.
20.06.2017 08:25 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.358.2017 z dnia 02.06.2017r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 364/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubliniec oraz warunków i sposobów ich przyznawania - w części...
20.06.2017 08:11 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.351.2017 z dnia 02.06.2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 361/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 248/XXIV/2016 RM w Lublińcu z dn. 29.07.2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lublińcu - w części określonej w paragrafie 1 pkt 2 uchwały
10.02.2017 09:28 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.26.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 311/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego - w części określonej w paragrafie 3 uchwały i w paragrafie 5 ust. 3 załącznika do uchwały
20.01.2017 13:00 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.656.2016 z dnia 4 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr 303/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017" w części określonej w par.8 ust.1 i ust.2, par.9, par. 14 ust.1, par.17 ust.3 i ust.7 załącznika do uchwały
09.12.2016 13:36 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.573.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 289/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu - w całości
17.11.2016 10:17 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.547.2016 stwierdzające nieważność uchwały Nr 271/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu - w całości.
15.11.2016 09:35 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.122.2016 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 268/XXVI/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca w części zawartej w paragrafie 16 ust.2 i ust.3
18.04.2016 12:31 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.35.2016 w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 195/XIX/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca

1 2 następna