Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2005 10:46 Uchwała Nr 373/XXX/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie likwidacji Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
04.01.2005 10:40 UCHWAŁA NR 372/XXX/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie: przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r."
04.01.2005 10:30 Uchwała Nr 371/XXX/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
04.01.2005 10:21 UCHWAŁA NR 370/XXX/04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 ROKU w sprawie: budżetu miasta na 2005 rok
27.12.2004 15:26 UCHWAŁA NR 369/XXIX/04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 ROKU w sprawie: udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego na finansowanie bieżących zobowiązań dla A.S.A
27.12.2004 15:23 UCHWAŁA NR 368/XXIX/04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 ROKU w sprawie: udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego na zakup samochodu specjalistycznego do wywozu .
27.12.2004 15:19 UCHWAŁA NR 367/XXIX/ 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004r.
08.12.2004 10:20 Uchwała Nr 366/XXVIII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr 348/XXVI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2004r.
08.12.2004 10:17 UCHWAŁA NR 365/XXVIII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 219/XVI/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia " Gminnego ...
08.12.2004 10:13 Uchwała Nr 364/XXVIII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia: „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w zakresie pomocy społecznej w Lu
08.12.2004 10:08 Uchwała Nr 363/XXVIII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wystąpienia Gminy Lubliniec ze stowarzyszenia pn. „Śląska Organizacja Turystyczna.”
08.12.2004 10:06 U C H W A Ł A N R 362 / XXVIII / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok
08.12.2004 10:01 U C H W A Ł A N R 361 / XXVIII / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej jako podstawa obliczenia
08.12.2004 09:45 U C H W A Ł A N R 360 / XXVIII / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: obniżenie średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
08.12.2004 09:24 UCHWAŁA NR 359 / XXVIII /04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: podatku od środków transportowych na 2005 rok
08.12.2004 09:15 UCHWAŁA NR 358 / XXVIII / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych ......
08.12.2004 08:54 U C H W A Ł A N R 357 / XXVIII / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji......
08.12.2004 08:32 UCHWAŁA NR 356/XXVIII/ 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004r.
22.11.2004 13:12 Uchwała Nr 355/XXVII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty, Sportu, kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu.
22.11.2004 13:07 Uchwała Nr 354/XXVII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Rady Miejskiej w Lublińcu.
22.11.2004 12:52 Uchwała Nr 353/XXVII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2004r. zmieniająca Uchwałę Nr 241/XVIII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 marca 2004r. w sprawie uchwalenia wieloletnie
22.11.2004 12:36 UCHWAŁA NR 352/XXVII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 listopada 2004r. W sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublińca.
03.11.2004 13:49 Uchwała Nr 351/XXVI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2004r. w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania projektu w sprawie przystąpienia do
03.11.2004 13:43 U C H W A Ł A Nr 350/XXVI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2004r. z dnia 28 października 2004r. pracowników mianowanych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
03.11.2004 13:38 U C H W A Ł A N R 349/XXVI/04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2004R. w sprawie: powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych ..
03.11.2004 13:34 Uchwała Nr 348/XXVI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2004r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego gmin: Boronów, Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Pawon
03.11.2004 13:25 Uchwała NR 347/XXVI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2004r. zmieniająca uchwałę Nr 329/XXIV/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. Rady Miejskiej w sprawie ustalenia przebiegu istniej
03.11.2004 13:22 UCHWAŁA NR 346/XXVI/04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 28 października 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i .
03.11.2004 13:12 Uchwała Nr 345/XXVI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia honorowego tytułu dla osób szczególnie zasłużonych dla miasta Lublińca i określenia zasad
03.11.2004 13:08 Uchwała Nr 344/XXVI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2004r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów , działaczy sportowych za osiągnię
03.11.2004 13:05 Uchwała Nr 343/XXVI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca dla osób i instytucji zasłużonych w dziedzinie twórczo
03.11.2004 13:03 Uchwała Nr 342/XXVI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2004r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Lubliniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o k
03.11.2004 11:53 Uchwała Nr 341/XXVI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2004r. w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gosp
03.11.2004 11:48 UCHWAŁA NR 340 / XXVI / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU w sprawie: zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i .
03.11.2004 11:38 UCHWAŁA NR 339 / XXVI / 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 2004 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004r.
03.11.2004 11:32 Uchwała Nr 338/XXVI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 października 2004r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubliniec”
01.10.2004 12:12 Uchwała Nr 337/XXV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2004 r.W sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana Ludwika Tobora do uchylenia uchwał RadyMiejskiej w Lublińcu Nr 231/XVII/0
01.10.2004 11:47 Uchwała Nr 336/XXV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2004r. w sprawie : zmiany Statutu Miasta Lublińca
01.10.2004 11:45 Uchwała Nr 335/XXV/04 Rady Miejskiej Lublińcu z dnia 28 września 2004r. w sprawie przeniesienia siedziby Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
01.10.2004 11:43 Uchwała Nr 334/XXV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2004r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych gimnazjów w mieście Lubliniec
01.10.2004 11:35 Uchwała Nr 333/XXV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2004r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych w mieście Lubliniec
01.10.2004 11:22 Uchwała NR 332/XXV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 września 2004r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubliniec do konkursu ofert na dotacje inwestycyjne w ramach instrumentu „Fundusz na
01.10.2004 11:17 UCHWAŁA NR 331/XXV/04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2004 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004r.
02.09.2004 13:08 Uchwała Nr 330/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie skargi złożonej przez Panią Ewę Niewiadomską na działanie Kierownika MiejskiegoOśrodka Pomocy Społecznej
02.09.2004 13:01 Uchwała Nr 329/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej oraz nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca
02.09.2004 12:57 Uchwała Nr 328/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie Miasta Lublińca
02.09.2004 12:06 Uchwała Nr 327/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu
02.09.2004 11:58 Uchwała Nr 326/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”
02.09.2004 11:42 Uchwała Nr 325/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lub
02.09.2004 11:34 UCHWAŁA NR 324/XXIV/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług-wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu „Klu

1 2 3 4 następna