Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2007 10:00 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007r.
31.10.2007 21:17 Informacja dot. wykonania budżetu gminy Lubliniec za III kwartał 2007 roku
08.08.2007 09:04 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości spłaty przez Miasta Lubliniec kredytu długoterminowego w kwocie 9.300.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta
26.07.2007 16:37 Informacja dot. wykonanaia budżetu gminy Lubliniec za II kwartał 2007r.
23.05.2007 22:49 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublińca za 2006 rok
22.05.2007 15:35 Informacja roczna za 2006r. zgodnie z art.14 ust.2 ustawy o finansach publicznych
27.04.2007 11:53 Informacja dot. wykonania budżetu gminy Lubliniec za I kwartał 2007r.
12.03.2007 10:03 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.739.723 zł przyjętego w budżecie na 2007r. Miasta Lubliniec
17.01.2007 16:11 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2007 rok wraz z prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego
01.08.2005 14:36 UCHWAŁA NR 408/XXXIX / 05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 27 LIPCA 2005 ROKU w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszą