Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2018 14:11 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
31.10.2018 08:42 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.09.2018 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
20.09.2018 09:31 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lublińca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
19.09.2018 08:26 Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r.
19.09.2018 08:18 Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku
31.07.2018 13:01 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
30.07.2018 14:05 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2018 roku
25.04.2018 14:23 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.03.2018 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
23.04.2018 13:45 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku