Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2019 14:24 Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Lublińcu za 2018 rok
06.05.2019 11:42 Sprawozdania finansowe łączne Gminy Lubliniec za 2018 rok
29.04.2019 10:42 INFORMACJA ZA 2018 ROK zgodnie z art.37 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
17.04.2019 08:56 Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublińca za 2018 rok
15.04.2019 12:55 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
22.02.2019 12:22 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za IV kwartał 2018 roku
07.11.2018 14:11 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za III kwartał 2018 roku
31.10.2018 08:42 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.09.2018 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
20.09.2018 09:31 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lublińca informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
19.09.2018 08:26 Zarządzenie Nr 187/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r.
19.09.2018 08:18 Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku
31.07.2018 13:01 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 30.06.2018 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
30.07.2018 14:05 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za II kwartał 2018 roku
25.04.2018 14:23 Informacja dot. wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od 01.01. do 31.03.2018 roku (art.37 ust.1 pkt 1 ustawy o fin.publ.)
23.04.2018 13:45 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubliniec za I kwartał 2018 roku