Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2016 11:49 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lublińca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
18.05.2016 13:15 INFORMACJA ZA 2015 ROK zgodnie z art.37 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych
12.04.2016 08:13 Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2015 rok
03.03.2016 13:09 Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za IV kwartał 2015r. [5] (26.10.2015 11:31)
30.10.2015 12:13 I N F O R M A C J A dotycząca wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 roku.
26.10.2015 11:31 Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za III kwartał 2015r.
14.09.2015 11:38 Korekta -Rb-Z-kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 30 czerwca 2015r.
09.09.2015 11:35 Zarządzenie Nr 176/2015 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku
22.07.2015 11:59 Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za II kwartał 2015r.
29.06.2015 10:21 Uchwała Nr 100/X/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2014 rpk.
04.05.2015 13:25 Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za I kwartał 2015r.