Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2016 13:25 INFORMACJA ZA 2014 ROK zgodnie z art.37 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych
04.05.2015 13:45 Korekta sprawozdania z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2014 roku (Rb-27S i Rb-N).
27.04.2015 07:14 Uchwała RIO K-ce Nr 4200/73/VI/2015 z 15.04.2015r w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza L-ca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
22.04.2015 10:57 ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 MARCA 2015 R. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2014 rok.
02.03.2015 12:23 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2014 roku .
05.01.2015 12:18 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/VI/292/2014 z 19.12.2014r w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Lubliniec kredytu długoterminowego w kwocie 1.570.000,00 zł.
31.10.2014 09:10 I N F O R M A C J A dotycząca wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku
31.10.2014 08:24 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2014 roku .
15.09.2014 14:54 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/143/VII/2014 z 09.09.2014r w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza L-ca informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Lubliniec za I półrocze 2014 roku.
11.09.2014 11:59 Zarządzenie Nr 177/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania ...
30.07.2014 14:29 I N F O R M A C J A dotycząca wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku
25.07.2014 09:46 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2014 roku .
14.05.2014 12:12 Korekta sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31.03.2014
29.04.2014 10:45 I N F O R M A C J A dotycząca wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku
24.04.2014 10:02 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2014 roku .
03.02.2014 13:29 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/VII/17/2014 z 23.01.2014r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lubliniec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
03.02.2014 13:24 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/VII/16/2014 z 23.01.2014r. w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu w kwocie1.995.832 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014r. Miasta Lubliniec