Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2014 07:52 I N F O R M A C J A ZA 2 0 1 3 R O K
10.04.2014 14:29 ZARZĄDZENIE NR 67/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 MARCA 2014 ROKUw sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2013 rok.
21.03.2014 07:17 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2013 roku
31.10.2013 10:33 Informacja dotycząca wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku
29.10.2013 12:11 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2013 roku
25.10.2013 12:03 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/VII/186/2013 z 17.10.2013r. w sprawie opinii o możliwosci wykupu przez Miasto L-c obligacji komunalnych w łącznej kwocie 3.900.000 zł
25.10.2013 12:01 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/VII/185/2013 z 17.10.2013r. w sprawie opinii o możliwosci spłaty przez Miasto L-c kredytu długoterminowego w kwocie 2.700.000,00 zł
24.09.2013 13:51 Uchwała RIO K-ce Nr 4100/VII/173/2013 z 19.09.2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta L-c informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
09.09.2013 12:47 Zarządzenie nr 123/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania...
31.07.2013 07:14 Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubliniec za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku
22.07.2013 11:45 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2013 roku
06.05.2013 11:08 informacje i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2013 roku
06.05.2013 10:47 Informacja dot.wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku.