Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2010 09:16 KOREKTA informacji dot. wykonania budżetu miasta Lublińca za 2009 rok
27.05.2010 14:57 Informacja dot.wykonania budżetu miasta Lubliniec za 2009r
29.04.2010 12:34 UCHWAŁA NR 694/LII/2010 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 26 KWIETNIA 2010 ROKU w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rokoraz udzielenia absolutorium (...)
20.04.2010 08:08 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lublińca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009r
30.03.2010 11:09 ZARZĄDZENIE NR 61/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 MARCA 2010 ROKU w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.
10.03.2010 08:24 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2009r
30.10.2009 22:50 Informacja dot. wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r.
30.10.2009 14:14 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I I I kwartał 2009r
12.10.2009 13:57 Uchwała RIO w K-cach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez miasto L-c pożyczki preferencyjnej z WFOŚi GW w K-cach w wysokości 2.038.800zł
05.10.2009 07:28 Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Lubliniec kredytu długoterminowego w wysokości 4.800.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
16.09.2009 14:50 Opinia o przedłożonej przez Burmistrza Lublińca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009roku
16.09.2009 13:55 ZARZĄDZENIE NR 181/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 SIERPNIA 2009 ROKU w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informacji z wykonania ...
01.09.2009 10:23 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I I kwartał 2009r
01.09.2009 09:22 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2009r
30.07.2009 17:34 Informacja dotycząca wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do dnia 30.06.2009r.
29.04.2009 14:14 Informacja dotycząca wykonania budżetu gminy Lubliniec za okres od początku roku do 31 marca 2009r