Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2023 11:29 Ogłoszenie o sprzedaży drewna
16.05.2023 11:40 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00002.2023 z dnia 15.05.2023 r. o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień.
16.05.2023 11:38 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00002.2023 z dnia 15.05.2023 r. o wszczęciu na wniosek U&R Calor Sp. z o. o., ul. G. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice z dnia 21.04.2023r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lublińcu przy ul. Tuwima 6 na działkach o nr ewid. 3353/116, 3351/108, 3349/108, 3347/108, 3344/107, 3341/102 k.m. 2 Lubliniec, obręb Lubliniec.
05.05.2023 09:24 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2020 z dnia 04.05.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego prowadzenia instalacji instalacji przetwarzania haloizytu w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działce o nr ewid. 1809/14 k.m. 5 obręb Lubliniec
29.03.2023 13:53 Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.4220.3.2023.KB z dnia 24 marca ws. zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak GL.ZUZ.3.4210.338.2021.MN z dnia 04.05.2022 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłowniczej w Lublińcu, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie magazynowania odpadów z Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu przy ul. Klonowej, zlokalizowanego na działce ew. nr 1883/109 a.m. 5 obręb Lubliniec.
29.03.2023 13:51 Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.4220.2.2023.KB z dnia 24 marca ws. zmiany decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak GL.ZUZ.3.4210.152.2021.BS z dnia 11.01.2022 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególnie korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością LENTEX S.A. w Lublińcu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwe dla środowiska wodnego.
17.03.2023 09:46 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00004.2020 z dnia 16.03.2023 r. wydana dla p. Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, ul. Staszica 18, 42-700 Lubliniec określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działkach o nr ewid. 1809/14, 1482/14, 1857/14, 1858/14 k.m. 5 Lubliniec.
17.03.2023 09:42 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00004.2020 z dnia 16.03.2023 r. informujące o wydaniu decyzji znak SE.6220.00004.2020 dla p. Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, ul. Staszica 18, 42-700 Lubliniec określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działkach o nr ewid. 1809/14, 1482/14, 1857/14, 1858/14 k.m. 5 Lubliniec.
17.03.2023 09:39 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00004.2020 z dnia 16.03.2023 r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji znak SE.6220.00004.2020 dla p. Krzysztofa Benskiego prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Transportowo-Usługowy Krzysztof Benski, ul. Staszica 18, 42-700 Lubliniec określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działkach o nr ewid. 1809/14, 1482/14, 1857/14, 1858/14 k.m. 5 Lubliniec.
06.03.2023 09:07 Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach GL.RUZ.4210.256.2022.3.EGK z dnia 24 lutego 2023r. dotycząca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu "Budowa infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS"
27.02.2023 11:52 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 17.02.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy Handlowo-Usługowej „ALANSTAL” Sebastian Klyta na szczególne korzystanie z wód w postaci wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w związku z działalnością punktu zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa
21.02.2023 09:19 ZARZĄDZENIE NR 54/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 LUTEGO 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany uchwały Nr 606/LIV/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy Lubliniec, będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych
16.02.2023 13:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca ZP.6131.00008.2023, z dnia 14.02.2023 dot. wydania decyzji zezwalajacej na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości o nr ewid.365/71, k.m. 4-2 Rusinowice, obręb Kokotek
14.02.2023 12:13 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie przez punkt zlewny oczyszczalni ścieków będącej w administrowaniu Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w Lisowicach przy ul. Dolnej 11
30.01.2023 09:43 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6131.00209.2022, z dnia 26.01.2023r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dopwodów i materiałów przed wydaniem zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości o nr ewid. 365/71, k.m.4-2 Rusinowice, obręb Kokotek.
23.01.2023 11:05 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00004.2020 z dnia 19.01.2023r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5.
18.01.2023 08:27 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca znak SE.6220.00023.2022 z dnia 17.01.2023 r., informujące o wydaniu w dniu 16.01.2023 r. decyzji znak SE.6220.00023.2022 zmieniającej decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wydaną przez Burmistrza Miasta Lublińca znak BKE.6220.0003.2019 z dnia 04.06.2019r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu przekruszania odpadów innych niż niebezpieczne realizowanego w instalacji stacjonarnej kruszarki, jako działania przygotowawczego w ramach procesu przetwarzania tych odpadów na działce o nr ewid. 921/19 k.m. 5 obręb Lubliniec dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Larix” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
18.01.2023 08:19 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca znak SE.6220.00023.2022 z dnia 17.01.2023 r., informujące strony postępowania o wydaniu w dniu 16.01.2023 r. decyzji znak SE.6220.00023.2022 zmieniającej decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wydaną przez Burmistrza Miasta Lublińca znak BKE.6220.0003.2019 z dnia 04.06.2019r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu przekruszania odpadów innych niż niebezpieczne realizowanego w instalacji stacjonarnej kruszarki, jako działania przygotowawczego w ramach procesu przetwarzania tych odpadów na działce o nr ewid. 921/19, k.m. 5, obręb Lubliniec dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Larix” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
18.01.2023 08:15 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca znak SE.6220.00023.2022 z dnia 16.01.2023 r. zmieniającej decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wydaną przez Burmistrza Miasta Lublińca znak BKE.6220.0003.2019 z dnia 04.06.2019 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu przekruszania odpadów innych niż niebezpieczne realizowanego w instalacji stacjonarnej kruszarki, jako działania przygotowawczego w ramach procesu przetwarzania tych odpadów na działce o nr ewid. 921/19, k.m. 5, obręb Lubliniec wydana dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Larix” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700
12.01.2023 09:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00023.2022 z dnia 11.01.2023r.zawiadamiające strony postępowania o terminie oględzin drzewa.
12.01.2023 07:51 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
05.01.2023 11:52 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6131.00209.2022, z dnia 04.01.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa.
30.12.2022 09:16 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
29.12.2022 12:33 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00023.2022 z dnia 28.12.2022r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
27.12.2022 08:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
16.12.2022 07:47 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
14.12.2022 13:05 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00004.2022 z dnia 14.12.2022r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działkach o nr ewid. 1809/14, 1482/14,1857/14,1858/14, k.m. 5 Lubliniec.
12.12.2022 11:18 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
09.12.2022 09:40 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2022 z dnia 08.12.2022, o wystąpieniu do organów właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień.
05.12.2022 14:46 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.2022 z dnia 05.12.2022, informujące o podjęciu z urzędu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego prowadzenia instalacji przetwarzania haloizytu w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 na działce o nr ewid. 1809/14 k.m. 5 obręb 0002 Lubliniec.
05.12.2022 10:01 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
28.11.2022 07:37 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych
24.11.2022 12:31 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2021, z dnia 23.11.2022r., w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Lubliniec" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 174/14, 326/14,246/16, 240/16, 243/16, 252/17, 253/17, 111/96, 115/96, 118/96,k.m. 1 Droniowiczki obręb Lubliiec.
24.11.2022 12:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00020.2022 z dnia 21.11.2022, informujące strony postępowania o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
24.11.2022 12:21 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00020.2022 z dnia 21.11.2022, o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
22.11.2022 09:01 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00020.2022, z dnia 21.11.2022r., w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 155/48 oraz 156/48 obręb ewidencyjny Lubliiec, gmina Lubliniec"
22.11.2022 08:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00006.2022 z dnia 21.11.2022, informujące strony postępowania o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
22.11.2022 08:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00006.2022 z dnia 21.11.2022, o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
10.11.2022 12:20 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
10.11.2022 11:46 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00016.20022 z dnia 09.11.2022r. o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowienia zawieszajacego z urzędu postępowanie administracyjne.
08.11.2022 14:40 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00013.2021 z dnia 08.11.2022r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dla RRSP7 Sp. z o. o., ul. Białostocka 20/45, 03-741 Warszaw o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Lubliniec” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 174/14, 236/14, 246/16, 240/16, 243/16, 252/17, 253/17, 111/96,115/96,118/96 k.m. 1 Droniowiczki, obręb Lubliniec.
04.11.2022 07:06 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych.
03.11.2022 14:17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00023.2022 z dnia 02.11.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej przez Burmistrza Miasta Lublińca znak BKE.6220.0003.2019 z dnia 04.06.2019r.
03.11.2022 14:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00023.2022 z dnia 02.11.2022r. o wystąpienie do organów właściwych o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej przez Burmistrza Miasta Lublińca znak BKE.6220.0003.2019 z dnia 04.06.2019r.
27.10.2022 09:43 Decyzja Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00018.2022, z dnia 27.10.2022r., w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegajacego na montażu i uruchomieniu w istniejących halach produkcyjno-magazynowych dodatkowych linii technologichnych w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54.
27.10.2022 09:39 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00018.2022, z dnia 27.10.2022r. informujące strony postępowania o wydaniu decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
27.10.2022 09:33 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00018.2022 z dnia 27.10.2022, o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
25.10.2022 15:18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca SE.6220.00020.2022 z dnia 25.10.2022r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
17.10.2022 15:04 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14.10.2022r., o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2023-2026”.
17.10.2022 14:51 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lublińca o polowaniach zbiorowych

1 2 3 4 5 6 następna